Skip to main content

Privacy Awareness Through Security Branding

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obawy dotyczące niejawnego monitoringu

Monitoring bezpieczeństwa stał się powszechny, a zdaniem wielu osób jest stosowany zbyt często. Uczestnicy projektu finansowanego przez UE zbadali, w jaki sposób branża ochrony postrzega swoją rolę, stwierdzając niewielką świadomość na temat kwestii prywatności, ale nawiązując jednocześnie owocny dialog.

Zmiana klimatu i środowisko

W walce z przestępczością oraz w utrzymywaniu porządku coraz powszechniej stosuje się monitoring, który oznacza także konieczność utrzymywania poufnych baz danych. Wiele osób ma poczucie, że działania takie naruszają swobody obywatelskie przy niewielkiej odpowiedzialności ze strony podmiotów prowadzących monitoring, a także że sytuacja ta prawdopodobnie będzie się pogarszać. Dlatego też uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Privacy awareness through security branding" (PATS) podjęli próbę określenia, jak podmioty działające w branży ochrony postrzegają swoją rolę. W skład konsorcjum weszło pięciu europejskich partnerów oraz po jednym z Izraela i USA, a jego realizacja trwała od sierpnia 2009 do marca 2012 r. Zespół badał też, w jaki sposób branżą mogłaby stać się bardziej świadoma obaw społecznych i uwzględniać je w swojej działalności. Pierwszy etap prac poświęcony był szczegółowemu zbadaniu aktualnych systemów bezpieczeństwa w krajach partnerskich (Finlandii, Niemczech, Izraelu, Polsce, Zjednoczonym Królestwie i USA), a także na poziomie europejskim. Uzyskane informacje porównano z odpowiednimi kontekstami historycznymi i kulturowymi, różnymi koncepcjami bezpieczeństwa w poszczególnych krajach oraz aktualną sytuacją międzynarodową. W efekcie opracowano system klasyfikacji dla podmiotów sektora, w tym akcji ochrony, producentów technologii, organizacji badawczych i innych. W drugim etapie przeprowadzono wywiady z przedstawicielami sektora bezpieczeństwa, które wskazują na generalnie niski poziom świadomości na temat prywatności i przypadki zrzucania z siebie odpowiedzialności. Badacze wyszczególnili następujące przyczyny tego stanu rzeczy: podmioty sektora nie są skłonne omawiać kwestii prywatności i kwestie te nie są obecne w ich reprezentacjach. Ponadto siły ekonomiczne nie zachęcają do ochrony danych, co oznacza, że samoregulacja jest na niskim poziomie. Najważniejszym osiągnięciem projektu PATS jest wielowymiarowa strategia brandingowa i komunikacyjna, promująca znaczenie prywatności. Uzyskany w ten sposób plan działania umożliwi firmom sektora skuteczniejsze dbanie o kwestie prywatności. Przy pomocy tych omawianych koncepcji konsorcjum przygotowało zalecenia dotyczących krajowych i unijnych ram prawnych. Zorganizowano kilka warsztatów, grup fokusowych oraz dwie duże konferencje. Wyniki rozmów prowadzonych podczas tych wydarzeń opisano w dużej publikacji książkowej, wielu artykułach oraz szeregu biuletynów. Dzięki tym pracom kwestie prywatności i samoregulacji branży stały się dużo jaśniejsze. Dodatkowo, zainicjowano efektywny dialog między podmiotami sektora, a także nawiązano konstruktywną współpracę z aktywistami.

Słowa kluczowe

Monitoring, bezpieczeństwo, prywatność, przestępczość, swobody obywatelskie, odpowiedzialność, ochrona danych, samoregulacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania