Skip to main content

Development of integrated livestock breeding and management strategies to improve animal health, product quality and performance in European organic and ‘low input’ milk, meat and egg production.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Genomika w organicznej hodowli zwierząt

W ramach zakończonego niedawno projektu unijnego opracowano narzędzia genomiczne i strategie zarządzania, mające poprawić produktywność niskonakładowej hodowli zwierząt.

Zmiana klimatu i środowisko

Konwencjonalne praktyki rolnicze opierają się na wysokonakładowych metodach, wymagających między innymi trzymania zwierząt w zamknięciu oraz podawania im dużych ilości antybiotyków i hormonów. Hodowla niskonakładowa i organiczna zyskują na popularności w odpowiedzi na wymagania konsumentów oraz zmiany w przepisach unijnych. W ramach projektu LOWINPUTBREEDS (Development of integrated livestock breeding and management strategies to improve animal health, product quality and performance in European organic and 'low input' milk, meat and egg production) opracowano i zastosowano innowacyjne genomiczne metody hodowlane przeznaczone specjalnie do hodowli organicznej. Koncentrując się na hodowli bydła, owiec, niosek i świń, naukowcy dokonali także integracji praktyk zarządczych, dotyczących między innymi diety, zwalczania chorób i systemów hodowli. W projekcie LOWINPUTBREEDS opracowano parametry hodowli genomicznej dla niskonakładowych i organicznych hodowli bydła w Szwajcarii, obejmujące ważne cechy, takie jak usposobienie podczas dojenia i szybkość dojenia. Uczeni stworzyli także modele umożliwiające wykazanie, że stosowanie parametrów genomicznych do oceny buhajów przyczynia się do poprawy produktywności. W przypadku owiec naukowcy połączyli zarządzanie genetyczne, żywieniowe i dotyczące wypasu, aby poprawić odporność zwierząt na stres i pasożyty, a także polepszyć jakość mięsa. Zidentyfikowano markery genetyczne odporności na pasożyty, a także określono, jak różne typy paszy wpływają na te czynniki. Tradycyjne rasy świń wydają się nieodpowiednie do organicznej produkcji wieprzowiny, z kolei rasy regionalne wydają się bardziej obiecujące. Eksperci preferowali suszone na powietrzu kiełbasy z mięsa ras tradycyjnych w porównaniu na przykład z odmianami hybrydowymi. Uczestniczący w projekcie naukowcy holenderscy opracowali system hodowli zmiennej, który umożliwia hodowcom produkowanie własnych loszek. Szereg ferm drobiu uczestniczyło w programie hodowlanym, mającym na celu zidentyfikowanie najlepszych ras, optymalizację zarządzania odżywianiem oraz poprawę jakości jaj w hodowli niskonakładowej. Modele teoretyczne wskazywały, że cięższe kurczęta są bardziej produktywne, pod warunkiem utrzymania kosztów paszy na niskim poziomie. Uczestnicy projektu LOWINPUTBREEDS zidentyfikowali genotypy zapewniające lepsze zdrowie, produktywność i jakość wyrobów w różnych systemach niskonakładowej hodowli żywego inwentarza. W połączeniu z lepszym zarządzaniem projekt przyczyni się do udoskonalenia standardów i poprawy produktywności systemów niskonakładowych, przy jednoczesnym utrzymaniu jakości życia zwierząt.

Słowa kluczowe

Hodowla zwierząt, hodowla organiczna, hodowla żywego inwentarza, hodowla niskonakładowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Zmiana klimatu i środowisko

23 Maja 2017