Skip to main content

Cancer Genomics of the Kidney

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nieznany czynnik ryzyka raka nerkowokomórkowego

Rak nerkowokomórkowy (RCC) stanowi 80% przypadków raka nerek i jest 10 co do częstości występowania rakiem w Europie. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu odkryli zmiany genetyczne i epigenetyczne w RCC, dzięki stworzeniu największego zbioru dobrze scharakteryzowanych próbek RCC.

Zdrowie

Obecnie, każdego roku na całym świecie diagnozuje się około 300 000 nowych przypadków raka nerkowokomórkowego. RCC jest rakiem z komórek jasnych miąższu nerek i jest bardzo oporny na leczenie. Obecnie, jedyną metodą leczenia jest resekcja guza. Inicjatywa CAGEKID (Cancer genomics of the kidney) ma na celu scharakteryzowanie zmian genetycznych i epigenetycznych w komórkach jasnych RCC (ccRCC). Poznanie wynikających z nich zmian proteomicznych doprowadzi do identyfikacji nowych markerów biologicznych. Uczestnicy projektu CAGEKID ukończyli zbieranie próbek, przeprowadzili zintegrowaną ocenę genomiczną ccRCC i nietypowych form raka nerek (z komórek innych niż jasne), a następnie przeprowadzili badania genomiczne i proteomiczne. Projekt umożliwił ustanowienie największego zbioru dobrze scharakteryzowanych próbek RCC z wschodniej, środkowej i zachodniej Europy. Badanie objęło łącznie 1837 próbek typowych i nietypowych histologicznie raków. Dane te dają nowe spojrzenie na etiologię choroby i znajdą zastosowania w diagnostyce i leczeniu. Zebrane zasoby kliniczne i biologiczne zostały udostępnione na użytek nauki i zdrowia publicznego. Uczestnicy projektu odkryli specyficzną sygnaturę mutacyjną u dużej części chorych na ccRCC z Europy środkowej. Przeanalizowane guzy miały dużą liczbę mutacji z przewagą transwersji A:T>T:A. Wzór ten odpowiada narażeniu na kwas arystolochowy (AA), wcześniej nieznany czynnik ryzyka nowotworów złośliwych. Udowodniono wcześniej, że narażenie na AA prowadzi do nefropatii AA, charakteryzującej się przewlekłą chorobą nerek. Występuje w niektórych regionach Bałkanów w związku ze skażeniem pszenicy nasionami kokornaku powojnikowego (Aristolochia clematitis). Kultury fibroblastów mysich narażone na AA również przejawiały ogólny wzór mutacji A:T>T:A w podobnym, specyficznym kontekście sekwencji i z tendencją do występowania na tej samej nici. Wyniki pokazały, że AA jest prawdopodobnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu guza w przebiegu ccRCC, oraz że wpływ narażenia na AA może być bardziej wszechstronny niż pierwotnie przypuszczano. Odkrycie to ma duże znaczenie dla służby zdrowia i warte jest dalszego zbadania.

Słowa kluczowe

Rak nerkowokomórkowy, nowotwór złośliwy, nerka, komórki jasne, genomika, kwas arystolochowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania