Skip to main content

Pathogenesis and transmission of influenza virus in pigs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badania nad przenoszeniem wirusa grypy

Ludzkie pandemiczne wirusy grypy wywodzą się od ptactwa lub trzody chlewnej. Istnieje potrzeba wyjaśnienia roli trzody chlewnej w pojawianiu się pandemii oraz sposobu przenoszenia się wirusa grypy między gatunkami i adaptacji do nich.

Zdrowie

Wirus A grypy wywodzi się od dzikiego ptactwa i przenosi się na inne gatunki ptaków i ssaków, w tym na człowieka Świnie odgrywają szczególnie ważna rolę w ekologii wirusa grypy, jako że mają receptory zarówno wirusów ptasich jak i ssaczych, są więc idealnym gospodarzem dla wirusa do reasortacji genowej lub adaptacji. Często wirusy wyizolowane ze świń mają geny innych gatunków. Pierwszym takim przypadkiem był pandemiczny wirus H1N1 z roku 2009, który zawierał materiał genetyczny ptaków, ludzi i trzody chlewnej. Mimo tego nie wiadomo, dlaczego wirusy świńskiej grypy wyewoluowały do postaci pandemicznych wirusów człowieka. Celem finansowanego przez UE projektu FLUPIG (Pathogenesis and transmission of influenza virus in pigs) było poszerzenie wiedzy o zmianach genetycznych koniecznych do powstania wirusów pandemicznych. W tym kontekście członkowie konsorcjum użyli szerokiego zakresu modeli ex vivo i zwierzęcych, w tym trzody chlewnej, aby sprostać postawionemu zadaniu. Naukowcy przeprowadzili badania in vivo świń zakażonych wirusami ptasiej grypy H1N1 i H9N2. Sprawdzono również możliwości wirusów przystosowywania się oraz przenoszenia na inne gatunki. Świnie bardzo przypominają ludzi pod względem występowania i rozmieszczenia ptasich i ludzkich receptorów wirusa grypy w drogach oddechowych. Po dołączeniu się wirusa do odpowiedniego receptora etapy replikacji różnią się jednak między wirusami ptasimi i ludzkimi. W celu oceny możliwości przystosowywania się wirusa grypy ptaków, naukowcy przeprowadzili wielokrotne pasażowanie u świń, aby wprowadzić mutacje ułatwiające wirusom replikację w ich organizmach. Ponadto wygenerowali hybrydowe wirusów ptasich H9N2 i pandemicznych H1N1 z 2009 roku. W obu przypadkach uzyskany wirus przejawiał wyższy potencjał replikacyjny u świń niż pierwotny wirus ptasi. Jednakże replikacja i przenoszenie pozostały suboptymalne w porównaniu do w pełni przystosowanych do świń wirusów, co podkreśla złożoność procesów przystosowawczych wirusa. Biorąc pod uwagę odporność na pandemiczne wirusy grypy, naukowcy wykryli możliwość ochrony krzyżowej między antygenowo różnymi wirusami grypy w obrębie danego podtypu HA. Jednakże ochrona krzyżowa była ograniczona w przypadku wirusów o różnym podtypie HA. Reasumując, działalność uczestników badania FLUPIG dostarczyła fundamentalnej wiedzy dotyczącej przystosowywania się wirusa grypy i przenoszenia międzygatunkowego. Dzięki temu zaprojektowano nowatorskie atenuowane szczepionki grypy nakierowane na różne rodzaje wirusów.

Słowa kluczowe

Wirus grypy, przenoszenie, H1N1, trzoda chlewna, H9N2, odporność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania