Skip to main content

Theodor Bilharz into the European Research Area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wzmacnianie badań chorób wątroby w Egipcie

Na skutek choroby wątroby umiera rocznie ok. 40 000 osób, co czyni ją drugą najpoważniejszą przyczyną zgonów w Egipcie. Dzięki unijnej inicjatywie podniesiono możliwości Instytutu Badawczego im. Theodora Bilharza (TBRI), który w rejonie Morza Śródziemnego słynie ze swojej pracy nad tą właśnie chorobą.

Zdrowie

Częstość występowania choroby wątroby w Egipcie wzrasta z roku na rok, stanowiąc przyczynę ponad 10% całkowitej liczby zgonów w ciągu roku. Wzmocnienie możliwości współpracy tak znamienitych centrów badawczych jak TBRI może pomóc odwrócić ten niepokojący trend. W tym celu w ramach finansowanego przez UE projektu THEBERA (Theodor Bilharz into the European Research Area) planowano zdefiniować zgodne z potrzebami socjoekonomicznymi priorytety w zakresie badań wątroby, ułatwić uczestnictwo w europejskich badaniach dotyczących wątroby oraz zintegrować ten region do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Prace rozpoczęto od zmapowania bieżącej sytuacji badawczej nad chorobą wątroby w Egipcie. Pomogło to wskazać kluczową politykę, programy, zapotrzebowanie na fundusze, obecne tendencje we współpracy i kluczowych graczy na tym polu. Partnerzy projektu określili luki w wiedzy o chorobie wątroby oraz priorytetowe zapotrzebowanie na innowacje w zakresie nadzoru, finansów, nawiązywania współpracy, szkoleń, polityki i badań. Aby ocenić dostępne zasoby, w tym przede wszystkim personel, infrastrukturę i organizację, przeprowadzono analizę SWOT. Dzięki temu opracowano listę umiejętności i kompetencji, na której zarekomendowano 32 osoby do zaangażowania w TBRI. Przeprowadzono cztery warsztaty z zakresu szkolenia i budowania konsorcjów, co miało na celu przedstawienie zagadnień siódmego programu ramowego i programu Horyzont 2020, takich jak uczestnictwo w projektach i przyznawanie funduszy. Dla lepszego złączenia badaczy z UE i Egiptu, w ramach projektu opracowano bazę danych o liczących się stronach zainteresowanych w dziedzinie badań wątroby. Stworzono także plan strategiczny na kolejnych 5 lat, który zakłada uczynienie z TBRI centrum wiedzy naukowej i badawczej oraz know-how w zakresie badań wątroby. Inicjatywa ta ma na celu poprawę rozpoznawalności instytutu w wymiarze międzynarodowym. TBRI jest na dobrej drodze do ustabilizowania swojej pozycji lidera w zakresie badań nad chorobą wątroby i pełnego włączenia do EPB. Dzięki pracom w ramach projektu THEBERA pacjenci cierpiący na przewlekłą chorobę wątroby będą mogli skorzystać z wyników światowej klasy badań nad profilaktyką i leczeniem tej choroby.

Słowa kluczowe

Choroba wątroby, Egipt, Instytut Badawczy im. Theodora Bilharza, zasoby europejskiej przestrzeni badawczej, badania chorób wątroby

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania