Skip to main content

Regulatory effects of mindfulness meditation on attention and epilepsy: behavioral, clinical, and neuronal correlates

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozważania dotyczące medytacji mindfulness

Technika włączona do amerykańskich i europejskich systemów opieki zdrowotnej, medytacja mindfulness, wzmacnia koncentrację i monitorowanie metakognitywne. Finansowani przez UE badacze pracowali nad rozszyfrowaniem biorących w tym udział mechanizmów neurobiologicznych.

Zdrowie

Klinicznie udowodniono skuteczność medytacji mindfulness w przypadku pacjentów cierpiących na nadmierny stres oraz zaburzenia emocjonalne takie jak niepokój, depresja i przewlekły ból. Jakkolwiek mechanizmy neurologiczne uczestniczące w tym procesie ciągle nie zostały poznane. Pod egidą projektu ATTENTION REGULATION (Regulatory effects of mindfulness meditation on attention and epilepsy: Behavioral, clinical, and neuronal correlates) badacze oceniali wpływ medytacji na kontrolę kognitywną. Do badań użyto technik takich jak elektroencefalografia (EEG), elektrokardiografia i oznaczenie kortyzolu w ślinie. Badacze rejestrowali EEG podczas snu i czuwania, jak również podczas realizacji słuchowego zadania typu Go/No-Go, aby zmierzyć inhibicję odpowiedzi oraz świadomość błędu. Uczestnicy badania porównywali osoby zaawansowane w medytacji (LTM) z osobami początkującymi (MNP). Analiza danych pokazała mierzalne zmiany w spontanicznej aktywności mózgu u LTM. Co ważne, wyniki sugerowały, że aktywność gamma EEG podczas snu może stanowić czułą miarę długotrwałego, plastycznego wpływu treningu medytacyjnego na funkcje mózgu. Częstotliwość spontanicznych ruchów gałek ocznych (sEBR) to nieinwazyjna miara obwodowa ośrodkowej aktywności dopaminergicznej. Zmiany sEBR połączono z funkcjami kognitywnymi takimi jak marzenie, elastyczność kognitywna oraz uwaga, na które medytacja ma również wpływ. Pomiary sEBR pokazały, że LTM mrugali z mniejszą częstością i mieli różny wzorzec mrugania niż MNP. Sugeruje to, że praktyki medytacyjne indukują stabilne zmiany funkcjonowania dopaminergicznego ciała prążkowanego względem linii bazowej. Generalnie wyniki badania pomogły zidentyfikować nowatorskie markery EEG oraz psychofizyczne skutki praktyk medytacyjnych. Wyniki pokazały również, że uprawiana przez całe życie medytacja indukuje zmiany neuroplastyczne w obwodach mózgowych, uwidocznione na wynikach EEG podczas przebudzania i snu wolnofalowego. Działalność projektu ATTENTION REGULATION została przedstawiona w artykułach opublikowanych w prestiżowych magazynach naukowych w Wielkiej Brytanii i Francji jak również czasopismach opiniotwórczych. Narzędzi i markerów można użyć do oceny skuteczności klinicznych interwencji bazujących na metodach mindfulness.

Słowa kluczowe

Medytacja mindfulness, monitoring kognitywny, uwaga, padaczka, trening medytacyjny, funkcja mózgu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania