Skip to main content

Globally Recoverable and Eco-friendly E-equipment Network with Distributed Information Service Management

Article Category

Article available in the folowing languages:

Postępowanie z odpadami elektronicznymi

Europejsko-chiński zespół badaczy zajął się problemem elektrośmieci. Stworzono nowy proces usprawniający recykling odpadów, wykorzystujący identyfikatory radiowe i system wspomagania decyzji.

Gospodarka cyfrowa

Komputery i inne urządzenia elektroniczne mają krótki cykl eksploatacji, przez co przestarzałe modele szybko stają się zwykłymi śmieciami. Gospodarowanie takimi odpadami i ich utylizowanie stanowi poważne wyzwanie. Finansowany ze środków UE projekt GREENET zajął się poszukiwaniem metod skutecznego gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE) i opracowaniem niezbędnych wytycznych politycznych. Pięciu partnerów z UE współpracuje z czterema instytucjami chińskimi w celu utworzenia kanałów komunikacyjnych i promowania wspólnych badań. Realizacja czteroletniego projektu zakończy się w lipcu 2015 r. Dotychczas opracowano technikę śledzenia drogi WEEE z wykorzystaniem identyfikatorów radiowych. Wyniki te umożliwiły stworzenie procesów zarządzania innowacją i przepływem materiałów. Cały proces uzupełnia system wspomagania decyzji. Obecnie prowadzone są badania nad możliwościami przetwarzania wtórnego, obejmujące również analizy przypadku w chińskich zakładach przemysłowych. W ramach grupy opracowano platformę oceny cyklu życia, która zostanie zintegrowana z analizą przypadku dotyczącą planowania wycofywania telewizorów LCD z eksploatacji. Wyniki dotychczasowych prac konsorcjum zostały udostępnione partnerom projektu i zewnętrznym stronom zainteresowanym, wyznaczając jednocześnie kierunki dalszych badań. Wyniki projektu GREENET pozwolą stworzyć system informacyjny zwiększający efektywność gospodarowania WEEE.

Słowa kluczowe

Odpady, urządzenia elektroniczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, identyfikatory radiowe, analiza cyklu życia, planowanie wycofania z eksploatacji, telewizory LCD, gospodarowanie WEEE

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania