Skip to main content

Signaling Mechanisms Intersecting Histamine Receptors and Pattern Recognition Receptor Activation in Dendritic Cells

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zyskując odporność przez alergię

Prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy zapewnia nam ochronę przed infekcjami, a toleruje nieszkodliwe antygeny środowiskowe. Jednak u pacjentów z alergiami i astmą sprawa ma się inaczej. W ramach badań finansowanych z budżetu UE prowadzono prace na rzecz określenia, jakie mechanizmy leżą u podstaw takiego stanu rzeczy.

Zdrowie

Komórki dendrytyczne są ważne dla zapewnienia odpowiedzi immunologicznej. Są one jednak także kluczowe w procesie inicjacji i podtrzymania stanu zapalnego towarzyszącego alergiom. Histamina to związek chemiczny uwalniany w trakcie odpowiedzi alergicznej. Aby określić rolę histaminy w anormalnej aktywacji komórek dendrytycznych, zapoczątkowano projekt DC-SIGNAL (Signaling mechanisms intersecting histamine receptors and pattern recognition receptor activation in dendritic cells). Badacze ustalili, że receptor histaminowy 2 bierze w obecności histaminy udział w odpowiedzi komórek dendrytycznych na ligandy pochodzenia drobnoustrojowego. Szeroko scharakteryzowali oni także związany z tym wewnątrzkomórkowy szlak sygnałowy. Wyniki te zostały opublikowane w najznamienitszych czasopismach poświęconych tematyce alergii i astmy. Co zaskakujące, otrzymane wyniki pokazały, że bakterie zasiedlające układ pokarmowy wydzielają histaminę. Badacze wykorzystali mysi model alergii oddechowej, aby rozszyfrować, jaka jest rola przekazywania sygnałów przez histaminę. U zwierząt z deficytem receptora histaminowego 2 zaobserwowano o wiele ostrzejszą postać zapalenia na tle alergicznym, co związane było z zaburzeniami w procesie aktywacji komórek dendrytycznych i regulacji limfocytów. Wyniki tych badań pokazały, jak istotna jest aktywacja receptora histaminowego 2 przez histaminę dla łagodzenia stanu zapalnego na tle alergicznym i optymalizacji procesów odpowiedzi immunologicznej. Dzięki temu zrecenzowano i opublikowano już 5 prac naukowych, jeden rozdział w książce, wygłoszono 25 komunikatów i zaprezentowano 8 posterów W przygotowaniu i recenzji są obecnie kolejne publikacje. Odkrycia poczynione dzięki projektowi DC-SIGNAL są kluczowe i ukierunkowują kolejne badania na testowanie potencjału agonistów receptora histaminowego 2 w leczeniu zapalenia dróg oddechowych na tle alergicznym. Uczestnicy projektu otrzymali również fundusze na badania wpływu bakteryjnej histaminy na choroby autoimmunologiczne i choroby o podłożu zapalnym, takie jak astma, alergie pokarmowe czy syndrom jelita drażliwego.

Słowa kluczowe

Odporny, alergia, astma, komórka dendrytyczna, histamina, receptor histaminowy 2, agonista

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania