Skip to main content

Visual crowding: The paradox of position

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrozumieć zjawisko natłoku wzrokowego

Trudniej jest obserwować obiekty w peryferiach pola widzenia, niż jeśli patrzy się na nie wprost. W ramach finansowanego przez UE projektu bada się zjawisko natłoku wzrokowego, które odpowiada za ten fenomen.

Zdrowie

Natłok wzrokowy odnosi się do postrzegania przez mózg obiektów w peryferiach pola widzenia. Ma miejsce, gdy obiekty w dominującym zakresie widzenia sprawiają, że obiekty znajdujące się w peryferiach są niewyraźne lub zlewają się ze sobą, przez co nie da się ich rozpoznać. Mimo występowania tego zjawiska ludzie są zwykle w stanie ustalić, jakie jest położenie samych obiektów, nawet jeśli nie umieją określić położenia ich poszczególnych elementów. Zjawisko to jest nazywane paradoksem położenia. W projekcie "Visual crowding: The paradox of position" (VISUALCROWDING) przeprowadzono eksperymenty, które pozwalają lepiej zrozumieć ten paradoks i zjawisko natłoku wzrokowego. W pierwszej części projektu naukowcy stwierdzili, że natłok wzrokowy zachodzi częściej, jeśli położenie obiektów samych w sobie jest nieznane, co potwierdza teorię, że niepewność położenia obiektu i jego cech jest przyczyną natłoku wzrokowego. Naukowcy badali następnie, co by się stało, gdyby jedna z cech została określona w peryferiach pola widzenia. Odkryli, że zrozumienie położenia zaledwie jednego obiektu i jego cech całkowicie usuwa efekt natłoku wzrokowego. Naukowcy przeanalizowali też mechanizmy neuronalne, które odpowiadają za natłok wzrokowy. Korzystając z czynnościowego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI) odkryli, że natłok ma wpływ na procesy postrzegania w mózgu na ich najwcześniejszym etapie i jego oddziaływanie nasila się, im wyżej w hierarchii mózgowej umiejscowiony jest proces. Te wyniki wskazują, że natłok ma szeroko zakrojony wpływ na cały układ wzrokowy. Wyniki badania dostarczają nowych danych na temat zjawiska natłoku wzrokowego. Można postrzegać to zjawisko jako wyższy poziom niepewności układu wzrokowego dotyczący położenia, który jest jednak silnie uzależniony od przetwarzania danych na początkowych etapach. Wyniki mogą nakierować przyszłe badania na tym polu. Mogą też wspomóc leczenie niedowidzenia związanego z zezem (tzw. "leniwego oka") i dysleksji. W obu tych schorzeniach zjawisko natłoku jest nasilone i zaburza postrzeganie.

Słowa kluczowe

Natłok wzrokowy, widzenie peryferyjne, paradoks położenia, lokalizacja, lokalizacja cech, peryferia pola widzenia, mechanizmy neuronalne, układ wzrokowy, niepewne położenie, niedowidzenie związane z zezem, dysleksja, postrzeganie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania