Skip to main content

The psychological construction of mental states: How the mind is realized by distributed networks in the brain

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mechanizmy mózgowe stanów psychicznych

Finansowane przez UE badanie skupiło się na sieciach neuronalnych aktywnych podczas powszechnych stanów psychicznych, aby zrozumieć jak mózg przetwarza subiektywne doświadczenia.

Zdrowie

Konstruktywistyczna teoria stanów psychicznych sugeruje, że nasze doświadczenia, myśli, emocje i odczucia tworzone są przez interakcje między różnymi sieciami neuronowymi. W projekcie MAPPING THE MIND teoria ta została wykorzystana do wysunięcia hipotezy, zgodnie z którą każdy z różnych stanów psychicznych opiera się na innej kombinacji tego samego zbioru rozproszonych sieci w mózgu. W pierwszym z przeprowadzonych badań śledzono emocje, wrażenia zmysłowe i myśli uczestników w reakcji na opisywane negatywne sytuacje. Korzystając z czynnościowego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI) badacze mierzyli aktywność dużych sieci neuronowych. Wyniki tych analiz wskazują, że podczas wyrażania emocji i wrażeń zmysłowych najbardziej aktywne są obszary mózgu powiązane z odczuciami fizycznymi. Ponadto są one aktywne podczas myślenia. Świadczyłoby to o prawdziwości teorii, zgodnie z którą wiele stanów psychicznych wykorzystuje te same sieci w mózgu. Uczeni pokazywali uczestnikom również negatywne oraz ekscytujące obrazy, które przez jednych mogą być interpretowane jako odrażające, a przez innych jako fascynujące. Przykłady obejmowały wojnę i operację palca. Wstępne analizy pokazują, że różnice te mogą wynikać ze sposobu konceptualizacji tych obrazów. Część mózgu odpowiedzialna za konceptualizację wydaje się odgrywać większą rolę w nietypowych stanach emocjonalnych, takich jak fascynacja, niż w stanach bardziej typowych, jak strach czy odraza. W innym przeprowadzonym badaniu analizowano sieci odpowiedzialne za rozumienie stanów psychicznych innych osób. Uczestników poproszono o odpowiadanie na zdania opisujące stany emocjonalne i nieemocjonalne. Wyniki tego badania wskazują, że za rozumienie stanu psychicznego odpowiadają te same sieci, co za subiektywne pojmowanie mentalne. Badano również, czy neurony w mózgu, uczestniczące w doświadczaniu emocji, odczuć oraz rozumieniu emocji u innych, nie nakładają się. Z użyciem fMRI badacze znaleźli dowód na wzajemne oddziaływania sieci rozproszonych na dużą skalę. Wyniki projektu MAPPING THE MIND są sprzeczne z założeniem, że różnym funkcjom psychicznym odpowiadają odrębne obszary w mózgu. Wydaje się, że w rzeczywistości stany psychiczne są generowane w mózgu przez pewne wspólne sieci neuronowe. I to pomimo faktu, że badane domeny psychiczne wydają się być bardzo różne. Omawiane badanie pomogło naukowcom lepiej zrozumieć, w jaki sposób mózg tworzy umysł.

Słowa kluczowe

Mózg, stany psychiczne, sieci neuronalne, teoria konstruktywistyczna, sieci rozproszone

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania