European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Innowacje paszowe zapewniają bardziej efektywną i przyjazną środowisku produkcję mięsa

Innowacyjne dodatki paszowe mogą – zdaniem unijnych naukowców – pomóc w zwiększeniu efektywności hodowli świń i brojlerów, a także w obniżeniu emisji.

Substancje bioaktywne, takie jak olejki eteryczne i przyprawy, mogą działać pozytywnie na pracę jelit. Łącząc te substancje bioaktywne z enzymami, partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu ECO FCE opracowali paszę, która ma dobroczynny wpływ na trzodę chlewną i drób oraz zapewnia hodowcom oszczędności. Może mieć istotny wpływ na budżety hodowli, gdyż wedle szacunków żywienie odpowiada za około 70% kosztów produkcji zwierzęcej. Naukowcy z projektu ECO FCE ustalili, że poprawę efektywności wykorzystania paszy (FCE) przez zwierzęta hodowlane można osiągnąć u świń poprzez dodanie enzymów ukierunkowanych konkretnie na galaktozydy w materiałach paszowych. Zespół odkrył także, iż fosfor wspomaga mineralizację kości. Wyniki zostały zaprezentowane na warsztatach branżowych w czasie dorocznej konferencji EAAP (Europejskiej Federacji Zootechnicznej), która odbyła się w sierpniu 2015 r. w Warszawie. Ponadto w toku prac nad projektem wykazano, że fitogeniczne dodatki paszowe – nieantybiotykowe stymulatory wzrostu, pochodne ziół i przypraw – mogą poprawiać strawność składników odżywczych, skracając jednocześnie czas powstawania gazów szkodliwych i cieplarnianych, takich jak amoniak i metan. To może mieć znaczące i długofalowe implikacje dla wsparcia rolnictwa w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na bardziej przyjazną środowisku produkcję mięsną. Ponieważ intensywna produkcja nadal odgrywać będzie kluczową rolę w żywieniu rosnącej populacji na świecie, tym bardziej należy odprowadzić do jej zrównoważenia. Zespół projektu ECO FCE jest przekonany, że dalszego potencjału można upatrywać w łączeniu enzymów paszowych z aktywnymi składnikami roślinnymi, ponieważ różne połączenia mogą mieć odmienne efekty synergistyczne. Planowanych jest zatem wiele dalszych studiów nad paszami dla świń i brojlerów z wykorzystaniem różnych mieszanek. Szczególny nacisk zostanie położony na ewaluację skutków dodawania enzymów i substancji bioaktywnych do pasz niższej jakości. W ramach projektu ustalony został także genotyp ponad 1 000 zwierząt z każdego z dwóch gatunków, co ma pomóc skorelować wyniki i poprawić selekcję zwierząt hodowlanych o wyższej efektywności wykorzystania paszy. Wstępne wyniki tego przedsięwzięcia wskazują na istnienie wielu markerów genetycznych, które mogą być przydatne. Ponadto partnerzy projektu przeprowadzili szeroko zakrojony przegląd literatury z zamiarem stworzenia elektronicznej bazy danych ECO-FCE z informacjami na temat czynników żywieniowych, genetycznych i jelitowych, które mają wpływ na FCE u świń i brojlerów. W ramach przeglądu literatury przeprowadzone zostało „skanowanie horyzontu”, które przyniosło pewne interesujące wyniki. Naukowcy ustalili na przykład, że pochodna stewii poprawia przyrost dzienny, dawkę pokarmową i efektywność wykorzystania paszy w przypadku świń. Wraz ze wzrostem dawki wzrastała także wydajność. Co więcej brojlery, którym podawano paszę z Capsicum frutescens (chilli) odznaczały się większą wydajnością, a ich ostateczna waga była znacznie wyższa. Sprawozdanie ze skanowania horyzontu zostanie udostępnione w witrynie ECO FCE. Zakończenie projektu, którego realizacja rozpoczęła się w 2013 r., zaplanowano na rok 2017. Ostateczne wyniki wniosą dalszy wkład w pogłębianie wiedzy branżowej o tym, jak optymalizować strategie żywienia świń i brojlerów przy minimalizowaniu śladu ekologicznego rolnictwa. Więcej informacji: Witryna projektu ECO FCE

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły