Skip to main content

Multi-sensing polymer transistors for in vivo recording

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjny implant rejestrujący aktywność mózgu

Rejestrowanie aktywności mózgu może dostarczyć ważnych informacji na temat przetwarzania informacji i stanowi ważne narzędzie diagnostyczne w chorobach psychicznych. Naukowcy z UE stworzyli biozgodne urządzenie do rejestrowania aktywności neurofizjologicznej mózgu.

Zdrowie

Zdolność ludzkiego mózgu do przetwarzania informacji jest zadziwiającym zjawiskiem. Dzięki niej możemy nie tylko reagować na bodźce zewnętrzne, lecz również przetwarzać je. Naukowcy korzystają z teorii przetwarzania informacji w próbach wyjaśnienia mechanizmów powstawania chorób psychicznych i procesów dojrzewania ludzkiego mózgu. Większość przełomowych odkryć w dziedzinie podstawowych mechanizmów przetwarzania informacji w mózgu była możliwa dzięki rejestrowaniu lokalnych potencjałów pola i aktywności pojedynczych neuronów. Jednakże to podejście ma swoje ograniczenia, głównie z powodu sztywności i braku biozgodności stosowanych sond. W związku z tym ustanowiono finansowany przez UE projekt "Multi-sensing polymer transistors for in vivo recording" (MULTISENS), którego zadaniem było przeprowadzenie badań przesiewowych materiałów w celu funkcjonalizacji sond. Sondę konstruowano z użyciem różnych polimerów, będących przewodnikami. Następnie funkcjonalizowano sondy chemicznie, korzystając z bioaktywnych cząsteczek, takich jak enzymy lub składniki macierzy pozakomórkowej, aby promować wzrost komórek. Opracowano nowatorski proces litograficzny do podstawowego wzorcowania macierzy mikroelektrod oraz macierzy tranzystorów elektrochemicznych ze związków organicznych o wysokiej gęstości, z użyciem różnych materiałów. Zdolność tych urządzeń do rejestrowania aktywności neurofizjologicznej została potwierdzona na skrawkach mózgu i w kulturach komórkowych. Wyniki projektu zostały opublikowane w artykułach w czasopismach branżowych o wysokich wskaźnikach wpływu i przekazane szerokiej publiczności na targach naukowych. Wprawdzie technologia MULTISENS nie jest jeszcze na etapie wprowadzania na rynek, jednak zyskała zainteresowanie firmy specjalizującej się w sprzęcie elektrofizjologicznym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania