Skip to main content

Towards marker assisted selection against genetic defects in pigs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Testy genetyczne do badań przesiewowych u świń

Unijny przemysł hodowli trzody chlewnej traci około 200 milionów euro rocznie z powodu wad wrodzonych. Odnalezienie etiologii tych chorób mogłoby pomóc hodowcom w doborze nieobciążonych linii.

Zdrowie

Choroby wrodzone są u świń dość powszechne i obejmują takie schorzenia, jak przepukliny, wady anatomiczne i niezborność ruchową. Te nieprawidłowości przyczyniają się do pogorszenia dobrostanu zwierząt i strat ekonomicznych, stanowią więc istotny problem dla producentów trzody chlewnej i przedsiębiorstw hodowlanych. Celem finansowanego przez UE projektu "Towards marker assisted selection against genetic defects in pigs" (PIGENDEF) było wyjaśnienie podłoża genetycznego wad wrodzonych u świń. W skład konsorcjum weszły zespoły naukowców i firmy zajmujące się hodowlą trzody chlewnej. Konsorcjum skupiło się na trzech wadach u świń, mianowicie przepuklinie pachwinowej, przepuklinie pępkowej i wnętrostwie. Celem badań było wykrycie genów leżących u podłoża tych chorób. Naukowcy przeprowadzili badania asocjacyjne całego genomu na próbkach pobranych od świń z Belgii i Norwegii w poszukiwaniu markerów genetycznych (polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, SNP) predysponujących do powyższych wad. Wykryto ponad 120 SNP związanych z przepukliną pępkową na chromosomach 5 i 14 w regionach istotnych loci cech ilościowych. U świń z linii norweskich stwierdzono, że chromosom 14 zawiera istotne SNP w dwóch genach. Ten panel SNP był podstawą do opracowania testów genetycznych, które zostaną wdrożone na użytek selekcji negatywnej pod względem przepukliny pępkowej w norweskich programach zarządzania rozrodem. Oczekuje się, że poprawi to wydajność i zyskowność produkcji zwierząt, a tym samym konkurencyjności partnerów będących drobnymi przedsiębiorcami. Partnerzy projektu PIGENDEF, w ramach unijnego schematu określania polityki dotyczącej zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrostanu zwierząt, mają nadzieję w najbliższej przyszłości wykryć mutację, która jest przyczyną powstawania przepukliny pępkowej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania