Skip to main content

Innovative materials solutions for Transport, Energy and Biomedical sectors by strengthening integration and enhancing research dynamics of KMM-VIN

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przybliżanie materiałoznawstwa do produkcji przemysłowej

Przybliżanie materiałoznawstwa do produkcji przemysłowej

Energia

Europejski Instytut Wirtualny KMM-VIN AISBL powstał w wyniku projektu finansowanego szóstego programu ramowego (6PR) Komisji Europejskiej. Głównym celem instytutu są przede wszystkim wielofunkcyjne materiały dla potrzeb sektora transportowego i biomedycznego. Europejskie finansowanie projektu INNVIN pozwala badaczom poprawić możliwości finansowe KMM-VIN i rozszerzyć zasięg tematyczny w kierunku sektora energetycznego. Partnerzy projektu chcą pomóc temu dużemu partnerstwu międzynarodowemu w przyjęciu skuteczniejszych strategii współpracy z branżą przemysłową. Instytut KMM-VIN skupia się przede wszystkim na sektorach transportu, energii i biomedycyny (TEB), jako że wiedza w tych sektorach osiągnęła masę krytyczną. Aby lepiej zaspokajać potrzeby tych trzech sektorów przemysłowych, struktura wstępna badań akademickich oparta na klasach materiałów zaawansowanych jest przekształcana. Obecnie funkcjonują grupy robocze, które skupiają się na zaawansowanych materiałach dla sektorów TEB, jak i na modelowaniu materiałowym. Aby osiągnąć cel projektu, zaproponowano zestaw działań. Działania te obejmują wymogi technologii miernictwa w sektorach TEB, aktualizację zawartości baz danych, rozpowszechnianie badań realizowanych przez KMM-VIN za pośrednictwem warsztatów przemysłowych i specjalistycznych szkoleń oraz rekrutację członków z branży przemysłowej. Badanie INNVIN ujawniło wiele informacji na temat wymogów technologicznych. Poza badaniem INNVIN, sporządzono zestaw wymogów technologicznych na podstawie analiz strategicznych programów badań (SRA) odpowiednich europejskich platform technologicznych w dziedzinie sektorów TEB. Partnerstwo przyczyniło się do poprawy zawartości bazy danych, w oparciu o zapisy dostarczone przez zrzeszonych członków, w tym w odniesieniu do informacji o specjalistycznej wiedzy członków oraz materiałach przetwarzanych w laboratoriach KMM-VIN. Bezpośrednie wizyty w przedsiębiorstwach oraz działania na rzecz nakłonienia nowych firm do przystąpienia do partnerstwa stanowią część strategii skierowanej na rozszerzenie KMM-VIN w kierunku branży przemysłowej. Dotychczas do instytutu przystąpiło 30 instytucji. Ponadto, jego członkowie zaprezentowali strategię KMM-VIN na stronie internetowej projektu oraz podczas licznych konferencji. Zwiększanie zasięgu i właściwe koordynowanie wspólnych działań badawczo-rozwojowych w grupach roboczych z udziałem przedstawicieli branży przemysłowej pozostaje kluczowym priorytetem. To powinno zachęcić do udziału nowych członków, umacniając tym samym integrację partnerską i pobudzając do realizacji działań badawczych.

Słowa kluczowe

Materiałoznawstwo, przemysł, materiały zaawansowane, transport, energia, biomedycyna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania