CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Interoperable Solutions Connecting Smart Homes, Buildings and Grids

Article Category

Article available in the following languages:

Interoperacyjne rozwiązania do łączenia inteligentnych domów i budynków z siecią energetyczną

Do wyzwań utrudniających budowę inteligentnego sektora energetycznego należą problemy z elastycznym zarządzaniem zapotrzebowaniem na energię i harmonizacją platform cyfrowych łączących domy i budynki z siecią. Naukowcy korzystający ze środków unijnych starali się rozwiązać te problemy, tworząc rynek elastyczności i umożliwiając bezbłędną wymianę danych.

Energia icon Energia

Sektor energetyczny musi sprostać bezprecedensowemu zadaniu, jakim jest zadbanie o możliwość skutecznej współpracy konsumentów, technologii, budynków i sieci w celu zapewnienia efektywnego i odpornego wykorzystania energii w różnych państwach członkowskich.

Nowa era interoperacyjności i udziału konsumentów

Kluczową rolę odgrywa tu interoperacyjność, jako że umożliwia ona płynną integrację technologii zarówno z usługami energetycznymi, jak i nieenergetycznymi w kontekście budynków i sieci. Aplikacje zorientowane na konsumenta pozwalają na poprawę zużycia energii, a jednocześnie wspierają działanie sieci, a wszystko to przy użyciu interoperacyjnych technologii. W ramach finansowanego przez UE projektu InterConnect potwierdzono możliwość wykorzystania interoperacyjności opartej na semantyce w różnych projektach pilotażowych. „Osiągnięcia projektu InterConnect w zakresie interoperacyjności semantycznej przynoszą korzyści konsumentom europejskim. Zyskują oni dostęp do nowych funkcji, płynnie dostarczanych przez producentów, integratorów i dostawców usług, które ułatwiają zoptymalizowane zarządzanie energią urządzeń i systemów. Ulepszenia mają formę zaleceń i technologii dostosowanych do potrzeb konsumentów”, wyjaśnia koordynator projektu David Rua.

Elementy składające się na interoperacyjność

W ramach projektu powstał Semantic Interoperability Framework (SIF), publicznie dostępny zestaw narzędzi cyfrowych mających za zadanie ułatwienie wymiany danych między różnymi platformami cyfrowymi związanymi z urządzeniami i systemami w budynkach i sieci elektrycznej. „Poprzez semantyczne połączenie systemów, które interpretują dane w oparciu o ich znaczenie (płaszczyzny semantyczne), możemy tworzyć interakcje oparte na wnioskowaniu i wiedzy, które będą wspierały szybki rozwój usług obejmujących różne dziedziny. Zestaw SIF umożliwia zdecentralizowane wdrażanie modułowych i skalowalnych platform cyfrowych na potrzeby mechanizmów wymiany danych opartych na ontologiach, takich jak SAREF, wpisując się tym samym w realizację planu działania UE na rzecz cyfryzacji systemu energetycznego”, podkreśla Rua. „Aby uwzględnić specyficzne uwarunkowania sieci dystrybucyjnej, zespół InterConnect wprowadził koncepcję interfejsu DSO (DSOi). Umożliwia on uproszenie strategii monitorowania i zarządzania sieciami niskiego napięcia, a także wprowadzenie nowych, ustandaryzowanych metod wymiany danych między sieciami dystrybucyjnymi a dostawcami usług. Stosowana tu jest perspektywa geograficzna, co umożliwia rozróżnianie działań inteligentnych domów, budynków i społeczności”, wyjaśnia Rua. OSDi umożliwia komunikację pomiędzy wewnętrznymi systemami operatorów systemów dystrybucyjnych i podmiotami zewnętrznymi. Do poprawy interakcji wykorzystywane są semantyczne technologie interoperacyjne. DSOi pomaga w elastycznym dostosowywaniu zużycia energii przez budynki mieszkalne i komercyjne, umożliwia monitorowanie wydajności sieci i zapewnia dostęp do analizy danych.

Wytyczanie nowych granic

Konieczność odpowiedzi na aktualny kryzys energetyczny i wyznaczenia konsumentom centralnej roli w zakresie wspierania wydajności i odporności sieci elektrycznych skłoniła zespół InterConnect do wsparcia wspólnych europejskich ram odniesienia (CERF). W projekcie InterConnect powstał nowy zestaw narzędzi, dostosowany do specyfiki CERF, w celu wspierania powszechnego rozwoju aplikacji energetycznych. Mogą one wskazywać konsumentom najlepszy czas na zwiększenie lub zmniejszenie zużycia energii, zmniejszając w ten sposób ich ślad CO2, a jednocześnie wspierając odporność sieci. „W odpowiedzi na to wyzwanie zespół po raz kolejny stworzył innowacyjne rozwiązanie w sposób przyrostowy i zrównoważony, wspierające nową generację aplikacji energetycznych dla konsumentów i operatorów sieci”, mówi Rua. „Stworzyliśmy Interoperable Recommender, oparty na danych zestaw narzędzi pozwalający konsumentom na angażowanie się w zwiększanie odporności europejskiej infrastruktury energetycznej”.

Słowa kluczowe

InterConnect, sieć, budynki, domy, interoperacyjność, zużycie energii, interakcje oparte na wiedzy, semantyczne ramy interoperacyjności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania