Skip to main content

UNIFICATION IN THE LHC ERA

Article Category

Article available in the folowing languages:

Od LHC do wielkiej unifikacji

Naukowcy z UE stworzyli sieć, by wspomagać swoje poszukiwania zunifikowanej teorii oddziaływań podstawowych, opartej na teoretycznej interpretacji wyników pochodzących z Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) i innych badań obserwacyjnych.

Energia

Eksperymenty przy użyciu LHC w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) doprowadziły fizykę cząstek elementarnych do bezprecedensowej granicy energii na poziomie teraelektronowoltów. Na tym etapie rozwoju LHC badanie rozmaitych tematów jest niezwykle ważne dla precyzyjnego testowania samego modelu standardowego (SM), ale i do odkrywania nowej fizyki poza SM. Projekt "Unification in the LHC era" (UNILHC) skupił się na zidentyfikowaniu fizyki poza modelem SM oddziaływania silnego, słabego i elektromagnetycznego. Ostatecznie starano się stworzyć pełny opis fundamentalnych stanów materii i ich interakcji. Podstawowe tematy badawcze obejmowały badanie pochodzenia masy w LHC, poszukiwanie supersymetrii, badanie fizyki zapachu i eksplorację nowych wymiarów kosmicznych. Naukowcy zajęli się także wyzwaniami kosmologicznymi i astrofizycznymi fizyki poza modelem SM, teorią strun i fenomenologią strun oraz grawitacją kwantową. We wszystkich głównych obszarach badania udało się osiągnąć znaczne postępy. W szczególności naukowcy odkryli nowe rozwiązania problemu hierarchii mas, przyjrzeli się kandydatom na ciemną materię oraz odkryli nowe symetrie dyskretne w rozszerzeniach modelu SM. Uzyskano także wyniki w dziedzinie mas fermionów i oscylacji neutrin wykorzystujących nieabelowe symetrie dyskretne. Co więcej, uzyskano nowe modele inflacyjne i perturbacje gęstości, jak i teorie pól efektywnych kompaktyfikacji strun. Sieć została zaprojektowana tak, by rozwijać umiejętności badawcze i uzupełniające młodych badaczy, zapewnić mobilność i poszerzyć perspektywy kariery. Poza opublikowaniem 1400 artykułów, uczestnicy projektu rozpowszechnili wyniki podczas ponad 500 międzynarodowych wydarzeń naukowych, w tym konferencji, warsztatów i szkół stowarzyszonych.

Słowa kluczowe

Wielki Zderzacz Hadronów, fizyka cząstek elementarnych, model standardowy, siła elektromagnetyczna, źródła masy, teoria strun, grawitacja kwantowa, materia ciemna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania