Skip to main content

Advanced epidemiological analysis of Mycoplasma hyopneumoniae infection in pigs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poprawa zdrowia świń

Zrozumienie epidemiologii chorób jest kluczowe dla podjęcia stosownych środków interwencyjnych. Dzięki ocenie wpływu różnych strategii na dobrostan świń, model prognozujący mógłby znacząco wspomóc takie interwencje.

Zdrowie

Świńskie enzootyczne zapalenie płuc jest jednym z głównych problemów zdrowotnych, z którymi mierzy się przemysł hodowli świń w całej Europie. Chorobę tę wywołuje Mycoplasma hyopneumoniae, a stopień jej rozprzestrzeniania się w stadzie uwarunkowany jest różnymi czynnikami, w tym zarządzaniem i higieną. W ramach finansowanego z budżetu UE projektu "Advanced epidemiological analysis of Mycoplasma hyopneumoniae infection in pigs" (EPIDEMIOLOGY OF MHYO) zbadano epidemiologię świńskiego enzootycznego zapalenia płuc oraz podjęto próbę opracowania modelu przewidywania rozprzestrzeniania się tej choroby. Aby osiągnąć pierwszy z założonych celów, naukowcy zanalizowali wiele zmiennych w celu określenia czynników ryzyka wystąpienia tej choroby u świń. Uzyskane przez nich wyniki wskazują, że na wystąpienie infekcji u prosiąt największy wpływ miało wprowadzenie do stada macior oraz metody zastosowane w celu ich aklimatyzacji w tym środowisku. Duże obszary przeznaczone do prosienia, podwyższona temperatura oraz okres odstawienia od mleka matki stanowiły dodatkowe determinanty rozprzestrzeniania się M. hyopneumoniae. Zidentyfikowane czynniki ryzyka przetworzono następnie na model matematyczny w celu przewidzenia wpływu różnych środków kontroli na przenoszenie się M. hyopneumoniae w obrębie stada. Po zakończeniu walidacji, model ten będzie mógł zostać wykorzystany na potrzeby ustanowienia programów prewencji oraz projektowania skutecznych strategii kontrolowania przebiegu zapalenia płuc w zainfekowanych stadach świń. Badacze wysnuli wniosek, że poza ścisłym przestrzeganiem warunków higienicznych konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności w celu umożliwienia nowym osobnikom wprowadzanym do stada na aklimatyzację w nowym środowisku przed zaangażowaniem takich osobników w proces rozmnażania. Środki takie pomogą nie tylko zredukować częstotliwość występowania tej choroby i stosowanie leków antydrobnoustrojowych, ale także zmniejszyć antybiotykooporność i poprawić produktywność stada.

Słowa kluczowe

Zdrowie świń, świński, enzootyczne zapalenie płuc, Mycoplasma hyopneumoniae, analiza epidemiologiczna, transmisja patogenów, zainfekowana świnia, stada świń

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania