Skip to main content

Conservation genetics of threatened bird species

Article Category

Article available in the folowing languages:

Genetyka zagrożonych gatunków ptaków

Projekt poświęcony ochronie gatunków pomógł nam lepiej zrozumieć genetykę populacji kilku długowiecznych ptaków europejskich.

Zmiana klimatu i środowisko

Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem to nieustający wysiłek na całym świecie. Zrozumienie zmienności genetycznej różnych gatunków i populacji w obrębie tych gatunków może ułatwić konserwatorom przyrody planowanie działań. W finansowanym przez UE projekcie "Conservation genetics of threatened bird species" (AVICONGEN2) wykorzystano szereg narzędzi genetycznych do zbadania zmienności zagrożonych gatunków ptaków i struktury ich populacji. Wśród badanych gatunków ptaków znalazły się: orlik grubodzioby i orlik krzykliwy, bielik zwyczajny i bocian czarny. Zespół AVICONGEN2 odkrył wyraźną hybrydyzację między orlikiem grubodziobym a orlikiem krzykliwym, na szerokim obszarze geograficznym. Naukowcy wywnioskowali, że stanowi to poważne zagrożenie dla obu gatunków. Jeśli chodzi o bociana czarnego, badania ujawniły, że stosunek liczbowy między osobnikami różnych płci jest nierówny, co może mieć negatywny wpływ na przetrwanie gatunku. Wskaźnik urodzeń zarówno w przypadku orlika grubodziobego, jak i orlika krzykliwego jest bardzo niski. W odniesieniu do orlika grubodziobego jest to związane z wysokim wskaźnikiem zgonów podczas migracji. Na koniec zespół AVICONGEN2 odkrył, że w Estonii występuje luka wysokiego stopnia różnorodności genetycznej u bielika zwyczajnego, która nie jest odzwierciedlona w innych populacjach europejskich. Prawdopodobną przyczyną jest wysoki wskaźnik migracji tych ptaków w obrębie Estonii. Wyniki projektu pomogą w planowaniu i realizacji strategii ochrony tych zagrożonych gatunków.

Słowa kluczowe

Zagrożone gatunki ptaków, ptaki, genetyka populacji, ochrona, zagrożone gatunki, ochrona zasobów genetycznych, różnorodność genetyczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania