Skip to main content

Safeguarding Water resources in INdia with Green and Sustainable technologies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrównoważone oczyszczanie wód ściekowych

Zespół badaczy europejskich opracował zestaw ekologicznych metod oczyszczania ścieków przeznaczony na rynek indyjski. Przygotowano systemy przetwarzania beztlenowego i słonecznego, jak również systemy sztucznych środowisk podmokłych.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Indie zmagają się z kryzysem wodnym, a szczególnie istotnym problemem jest zanieczyszczanie rzek surowymi ściekami. Zmiany klimatu i ciągły wzrost populacji mogą tylko pogorszyć tę sytuację, ale nowe technologie i praktyki uzdatniania ścieków mogą złagodzić presję na środowisko. Za cel finansowanego przez UE projektu SWINGS (Safeguarding water resources in India with green and sustainable technologies) przyjęto opracowanie niezbędnych środków. Zajęto się tanimi metodami uzdatniania i ponownego używania wody, w tym rozkładem beztlenowym i tworzeniem sztucznych środowisk podmokłych. Połączenie tych technologii jest neutralne energetycznie, a tym samym zrównoważone. Zaplanowano uzupełnienie tych dwóch technologii rozwiązaniami do opłacalnej dezynfekcji słonecznej. Prace konsorcjum były jednak utrudnione z powodu opóźnień w przekazywaniu przez rząd indyjski funduszy niezbędnych do przygotowania instalacji pilotażowych. Zaistniała sytuacja wymusiła zmodyfikowanie celów projektu i przesunięcie całego harmonogramu prac. Udało się jednak zaprojektować, zbudować i uruchomić system przetwarzania beztlenowego, sztuczne środowiska podmokłe o układzie poziomym i pionowym oraz systemy dezynfekcji słonecznej. Partnerzy projektu wykonali pięć oczyszczalni pilotażowych różnych wielkości. Na poniższym rysunku pokazano dużą oczyszczalnię ścieków. Systemy zaprojektowano z myślą o uzyskaniu biochemicznego zapotrzebowania na tlen rzędu 80–90%, chemicznego zapotrzebowania na tlen rzędu 70–80% i usuwania związków azotu i fosforu na poziomie 40–60%. Wydajność uzdatniania może sięgać 1000 litrów na godzinę. W ramach projektu opracowano też system wspomagania decyzji mający za zadanie wspomaganie wyboru i optymalizacji metod uzdatniania, jak również zrównoważoną technikę monitorowania patogenów. Wyniki projektu SWINGS pozwolą Indiom znacznie zwiększyć proporcję ścieków poddawanych oczyszczaniu, co będzie korzystne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla zdrowia ludzkiego. Indie będą stanowić ogromny i chłonny rynek dla nowych technologii, podczas gdy UE będzie rynkiem mniejszym, lecz również znaczącym.

Słowa kluczowe

Oczyszczanie ścieków, technologie oczyszczania, Indie, zrównoważone technologie, sztuczne środowiska podmokłe, dezynfekcja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania