Skip to main content

The European Polar Research Icebreaker Consortium AURORA BOREALIS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Planowany arktyczny statek badawczy

Obecnie żaden arktyczny statek badawczy nie jest w stanie prowadzić całorocznie samodzielnej działalności w Arktyce czy na Antarktydzie. Sytuacja ta była bodźcem do rozpoczęcia działań wspierających budowę najnowocześniejszego na świecie arktycznego statku badawczego, który ma być eksploatowany w najcięższych warunkach na Ziemi.

Zmiana klimatu i środowisko

Zmiany oddziaływujące na globalny klimat i środowisko naturalne będą miały istotny wpływ na ludzkość. Regiony polarne są przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy, ponieważ to właśnie te obszary reagują najszybciej i najintensywniej na globalne ocieplenie. Projekt "European polar research ice breaker consortium Aurora Borealis" (ERICON-AB) wezwał do budowy jedynego w swoim rodzaju statku badawczego. Miał on być połączeniem ciężkiego lodołamacza, głębokomorskiego statku wiertniczego i wielofunkcyjnej platformy badawczej. Miał również umożliwiać całoroczne samodzielne działanie w paku lodowym w Arktyce i na Antarktydzie, jak i również na wodach otwartych. Statek o nazwie Aurora Borealis będzie w stanie żeglować w warunkach lodu morskiego o grubości przekraczającej 2,5 m. Będzie on również umożliwiał wykonywanie odwiertów na ponad 1000 m w dnie morskim, w wodzie o głębokości od 100 do 5000 m. Ponadto tak trudne warunki wymagają innowacyjnego, wysokowydajnego układu dynamicznego pozycjonowania, umożliwiającego statkowi utrzymanie pozycji. Na pokładzie statku prowadzone będą badania nad zmianami klimatu, na potrzeby których gromadzone będą dane fizyczne, biologiczne, geologiczne i chemiczne. Prowadzone będą również oceny bioróżnorodności, analizy zagrożeń geologicznych i badania inżynieryjne zasobów naturalnych. Inicjatywa ta przyczyni się również do udoskonalenia analiz i pogłębienia wiedzy w zakresie zasobów naturalnych i północnych szlaków morskich oraz powstania doskonalszych map rozmieszczenia hydratów gazowych i zmarzliny podmorskiej. Testowane będą także nowoczesne technologie. W ramach projektu ERICON-AB opracowano ramy strategiczne, prawne, finansowe i organizacyjne niezbędne w celu przeznaczenia niezbędnych zasobów do budowy i eksploatacji statku Aurora Borealis. Oceniono również ramy naukowego zarządzania, w tym mechanizmy koordynowania długoterminowych badań na dużą skalę czy specjalne programy badawcze dla konkretnej misji. Konsorcjum koncentrowało się na rozwijaniu projektu od fazy przygotowań do fazy budowy poprzez pokonywanie kluczowych przeszkód. Przeszkody te to między innymi bariery utrudniające opracowanie modeli finansowych umożliwiających uczestnictwo krajów członkowskich UE i krajów partnerskich spoza UE. Wyniki projektu ERICON-AB pomogą zapewnić pomyślną budowę statku Aurora Borealis. Efektem końcowym będzie lodołamacz badawczy umożliwiający przeprowadzanie złożonych interdyscyplinarnych eksperymentów i gromadzenie danych. Ten wyjątkowy statek będzie stanowił istotny wkład w naukę i walkę ze zmianami klimatu.

Słowa kluczowe

Badania polarne, statek badawczy, Aurora Borealis, lodołamacz, zmiany klimatu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania