Skip to main content

Application of MRI to explore myocardial structural reorganisation accompanying contraction and the influence of this on arrhythmogenesis the normal and post infarct heart

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obrazowanie uderzeń serca

W badaniu europejskim analizowano, na ile wrodzona zdolność serca do uderzeń zależy od jego struktury. Uzyskane wyniki i narzędzia będą użyteczne przy rozpoznawaniu chorób serca.

Zdrowie

Struktura i architektura mięśnia sercowego warunkuje jego zdolność do skurczy i funkcjonowania. Komórki mięśniowe są wydłużone i zebrane w pasma. Niedawne badania wskazują, że propagacja potencjału czynnościowego w komorach serca jest bezwzględnie uzależniona od orientacji pojedynczych włókien i całych pasm mięśniowych. Istnieje hipoteza, że podczas skurczu pasma mięśniowe w sercu przesuwają się jedno względem drugiego, ułatwiając w ten sposób grubienie mięśnia. Jednak z powodu ograniczeń technicznych nie udało się tego jeszcze wykazać na żywych tkankach. Postępy w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI) umożliwiają wizualizację tych zjawisk na poziomie mikroskopowym. Prowadząc MRI serca in vivo naukowcy z finansowanego przez UE projektu MSIA postanowili zbadać wpływ struktury i architektury mięśnia sercowego na pobudliwość i skurcze serca. Pracowali nad hipotezą, że przesuwanie pasm mięśnia sercowego ma wpływ również na arytmie. Prowadzono MRI serca w dwóch modelach zwierzęcych świni, w modelu zawału serca u owcy i na zdrowych sercach. Pozyskano i zanalizowano obrazy strukturalne i czynnościowe, aby ujawnić, czy struktura pasm ma wpływ na propagację bodźców elektrycznych. Wyniki te potwierdzają też hipotezę, że struktura włókien mięśnia sercowego powstaje w celu minimalizacji sił ścinających działających podczas skurczu. Wyniki badania MSIA zainspirowały przyszłe prace nad modelowanie struktury serca podczas zawału. Oczekuje się, że prace te pomogą opisać zmiany w funkcjonowaniu mięśnia sercowego w stanach patologicznych. Wyjaśnienie fizjologii i anatomii tkanki mięśnia sercowego jest bardzo istotne z racji znaczenia serca jako narządu i jego prawidłowego funkcjonowania. W dalszej perspektywie wiedza na temat rozwoju serca oraz jego funkcjonowania w zdrowiu i chorobie przełoży się na lepsze diagnozowanie chorób mięśnia sercowego.

Słowa kluczowe

Serce, diagnoza, mięsień sercowy, MRI, arytmie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania