Skip to main content

Unlocking and Boosting Research Potential for Photonics in Latvia
– Towards Effective Integration in the European Research Area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększenie potencjału badawczego Łotwy w dziedzinie fotoniki

Fotonika to dziedzina nauki, w której światło łączy się z elektroniką, znajdująca zastosowanie w licznych branżach przemysłu. Jedna z inicjatyw finansowanych przez UE umożliwiła zwiększenie znaczenia Uniwersytetu Łotewskiego w tym obszarze.

Technologie przemysłowe

FOTONIKA-LV to stowarzyszenie trzech instytutów badawczych Uniwersytetu Łotewskiego, stworzone w celu wypracowania pozycji krajowego lidera sektora fotoniki. W ramach tej grupy ponad 100 naukowców różnych specjalności uczestniczy w inicjatywach badawczych, od analiz podstawowych zagadnień teoretycznych po praktyczne prace badawczo-rozwojowe. Za cel finansowanego ze środków UE projektu FOTONIKA-LV (Unlocking and boosting research potential for photonics in Latvia – Towards effective integration in the European Research Area) przyjęto przekształcenie tego stowarzyszenia w ośrodek doskonałości badawczej. W ramach projektu FOTONIKA-LV rekrutowano 18 doświadczonych badaczy zagranicznych i powracających do kraju wysoko wykwalifikowanych badaczy łotewskich. Poprzez delegacje badaczy i szkolenia prowadzono wymianę wiedzy praktycznej i doświadczeń z dotychczasowymi partnerami strategicznymi z 10 czołowych ośrodków badawczych w Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji i na Litwie. Współpraca została rozszerzona również na inne ośrodki badawcze. Nawiązano długofalową współpracę z kolejnymi 23 partnerami z UE i innych krajów europejskich oraz Australii, Kanady i Rosji. W ramach projektu współpracowano też z 20 MŚP zajmującymi się badaniami. Dokonano gruntownej przebudowy kluczowej infrastruktury, w tym dwóch dużych obserwatoriów i trzech zaawansowanych laboratoriów, obejmującej modernizację, budowę lub zakup aparatury badawczej. Wyniki prac zaangażowanych badawczy zostały opublikowane w ponad 100 artykułach w pismach branżowych i zaprezentowane na ponad 75 konferencjach międzynarodowych. Ze środków projektu FOTONIKA-LV sfinansowano udział badaczy w 33 konferencjach. Aby wspomagać transfer wiedzy i prowadzenie szkoleń z zakresu fotoniki, zorganizowano cztery konferencje wysokiego szczebla, dwie szkoły letnie, dwie wystawy dla MŚP i jeden warsztat planowania przyszłych strategii. Ściślejsza integracja stowarzyszenia FOTONIKA-LV z Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB) będzie wspomagać rozwój europejskiej branży zaawansowanych technologii. Wpływ projektu będzie też odczuwalny na Łotwie dzięki ograniczeniu odpływu naukowców i wzmocnieniu regionalnej branży fotoniki o przeszło 60-letniej tradycji.

Słowa kluczowe

Fotonika, Uniwersytet Łotewski, FOTONIKA-LV, Europejska Przestrzeń Badawcza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania