CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Distributed Knowledge-Based Energy Saving Networks

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 294933

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Lutego 2012

 • Data zakończenia

  31 Stycznia 2016

Finansowanie w ramach:

FP7-PEOPLE

 • Całkowity budżet:

  € 505 700

 • Wkład UE

  € 505 700

Koordynowany przez:

PANNON EGYETEM

Polski PL

Zarządzanie wiedzą z zakresu energii elektrycznej

Państwa członkowskie UE łączą swoje siły z krajami trzeciego świata, dążąc do usprawnienia sieci dystrybucji energii elektrycznej i zapewnienia wydajnego dostarczania energii. Bezpieczne dostarczanie energii w odpowiedniej ilości przy akceptowalnych kosztach i minimalnym wpływie na środowisko jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju.

Technologie przemysłowe
Energia
Badania podstawowe
© ramzihachicho, Thinkstock

Do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii oraz stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł, bez których zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię i osiągnięcie celów związanych z zapobieganiem zmianie klimatu jest niemożliwe, niezbędne są wspólne systemy energetyczne. W szczególności przejście na systemy niskoemisyjne może korzystnie wpłynąć nie tylko na środowisko, ale również na ceny prądu czy rynek pracy. Celem finansowanego ze środków UE projektu DISKNET (Distributed knowledge-based energy saving networks) było wsparcie współpracy badawczej w dziedzinie inżynierii systemów energetycznych oraz łańcuchów dostarczania energii. Projekt połączył instytucje akademickie z krajów Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) – Grecji, Chorwacji i Węgier – z placówkami z krajów spoza UE – Jordanii, Maroka i Ukrainy. W ramach projektu zrealizowano program mobilności badaczy oraz serię szkoleń, seminariów i warsztatów, których zadaniem było stymulowanie wymiany wiedzy. Ponadto partnerzy projektu DISKNET ocenili narzędzia i metody obsługi, kontrolowania i optymalizacji łańcuchów dostarczania energii obejmujących systemy dystrybucji energii elektrycznej oraz systemy poligeneracyjne. Badacze przeanalizowali sposoby wykorzystania zasobów geotermalnych oraz innych odnawialnych źródeł energii, w szczególności w instalacjach odsalania, jak również sposoby optymalizacji systemów pozyskiwania energii wiatrowej i słonecznej oraz bardziej wydajnego wykorzystania ciepła odpadowego poprzez dokładniejsze szacowanie powierzchni wymiany ciepła. Ponadto badacze ocenili wpływ działań związanych z dostarczaniem i wykorzystywaniem energii na środowisko naturalne. Powiązane z technologiami IoT systemy zarządzania wiedzą okazały się doskonałym narzędziem umożliwiającym efektywną wymianę wiedzy. Z tego powodu oczekuje się, że wyniki projektu DISKNET będą miały ogromny wpływ na przemysł energetyczny i przyczynią się do efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych oraz dostosowania dostaw energii do rzeczywistego zapotrzebowania. Partnerzy projektu DISKNET już przesłali nowy wniosek o dofinansowanie dalszej współpracy po zakończeniu bieżącego projektu, co umożliwi stworzenie konsorcjum zajmującego się realizacją wspólnych projektów.

Słowa kluczowe

Zarządzanie wiedzą, dostawa energii, odnawialne źródła energii, DISKNET, dystrybucja energii elektrycznej

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 294933

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Lutego 2012

 • Data zakończenia

  31 Stycznia 2016

Finansowanie w ramach:

FP7-PEOPLE

 • Całkowity budżet:

  € 505 700

 • Wkład UE

  € 505 700

Koordynowany przez:

PANNON EGYETEM