CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Understanding Public Knowledge and Attitudes towards Trafficking in Human Beings: A Cross-National Study

Article Category

Article available in the following languages:

Bliższe przyjrzenie się handlowi żywym towarem

Pełniejsza wiedza na temat tego, jak ogół społeczeństwa rozumie handel ludźmi, pozwala określić, w których obszarach potrzebne jest zwiększenie świadomości społecznej.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Handel ludźmi (THB) to temat często przewijający się w mediach, ale niewiele wiadomo na temat powszechnej znajomości i rozumienia tego zjawiska. Jego dokładniejszego zbadania podjęli się uczestnicy projektu UP-KAT (Understanding public knowledge and attitudes towards trafficking in human beings: A cross-national study), finansowanego ze środków UE. Uczeni ocenili rolę czynników społeczno-ekonomicznych, demograficznych i dotyczących postaw w kontekstach społeczno-ekonomicznych i politycznych krajów będących źródłem, obszarem tranzytowym i miejscem docelowym dla handlu ludźmi. Do tego celu wykorzystano trzy studia przypadków dotyczące odpowiednio Ukrainy, Węgier oraz Zjednoczonego Królestwa, a także analizy jakościowe i ilościowe. Badano sprzeczne ze sobą czynniki prawne i polityczne wpływające na tworzenie strategii walki z handlem żywym towarem. Badane kraje różniły się pod względem postrzegania handlu ludźmi oraz priorytetu, jaki nadają mu władze państwowe i organy ścigania. Kwestionariusz opracowany w ramach projektu z pomocą ekspertów i dostępnych danych umożliwił zbadanie sposobu postrzegania tego zjawiska przez społeczeństwa trzech krajów. Respondentom zadawano pytania dotyczące głównych źródeł wiedzy na temat handlu ludźmi. Ogólnie rzecz biorąc, nie określono żadnego konkretnego wzorca w odniesieniu do cech demograficznych respondentów i odpowiedzi, jakich udzielali. Wspólnym wnioskiem było to, że handel ludźmi istnieje, jednak jest kojarzony z różnymi zjawiskami społeczno-ekonomicznymi. Znajduje to odzwierciedlenie w sposobie przedstawiania problemu w krajowych politykach i środkach masowego przekazu. Błędy prawodawców i interesariuszy zajmujących się walką z handlem ludźmi wskazują na ich skłonność do ignorowania czynników strukturalnych zwiększających podatność społeczno-ekonomiczną. W celach informacyjnych wykorzystano formalne i nieformalne konsultacje w badanych krajach i innych państwach. Wyniki omawianych prac przydadzą się interesariuszom na szczeblu europejskim i krajowym w zwiększaniu świadomości na temat handlu ludźmi.

Słowa kluczowe

Handel ludźmi, świadomość społeczna, przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania