Skip to main content
European Commission logo print header

The Role of Atg8 Posttranslational Modifications in Autophagy

Article Category

Article available in the following languages:

Mechanistyczne spojrzenie na autofagię

Finansowany przez UE projekt zapewnił niezbędną, czynnościową i mechanistyczną wiedzą na temat procesu autofagii.

Zdrowie icon Zdrowie

Autofagia jest procesem degradacji komórek, niezbędnym dla zachowania homeostazy. Podczas autofagii pęcherzyki błonowe, zwane autofagosomami, wydzielają porcje cytozolu (zbitki białek, organelli lub patogenów) i kierują je do lizosomów w celu degradacji. Deregulacja tego procesu prowadzi do różnych chorób. Uzyskano niedawno dowody, że białka związane z autofagią (Atg) są najważniejszymi regulatorami tworzenia autofagosomów, ich fuzji z lizosomami i pozyskiwania cargo. Z kolei białko Atg8 jest regulowane poprzez modyfikacje potranslacyjne. Naukowcy z projektu AS_ETHZ_IEF_2012 (The role of Atg8 posttranslational modifications in autophagy) postanowili zbadać czynnościowe skutki tych modyfikacji. W tym celu badacze opracowali układ in vitro do wytwarzania różnicowo ufosforylowanych wariantów białka Atg8. Wyniki tego badania wskazują, że fosforylacja z udziałem białka Atg1 jest niezbędna do autofagii. Dzięki zidentyfikowaniu nowych celów białka Atg1 naukowcy mogli następnie przeprowadzić badania strukturalne z użyciem mikroskopu elektronowego. Podsumowując, badanie dostarczyło nowej wiedzy na temat nieznanych wcześniej szlaków transdukcji sygnału, uczestniczących w inicjacji procesu autofagii. Posłużyło też jako punkt wyjścia do badań strukturalnych najważniejszych kompleksów uczestniczących w autofagii, składających się z licznych podjednostek. Wyjaśnienie mechanizmu i regulacji autofagii przyczyni się do odkrycia leków na wiele chorób związanych z zaburzeniem tego procesu.

Słowa kluczowe

Autofagia, degradacja komórek, autofagosomy, lizosomy, Atg8

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania