Skip to main content

Multifunctional Conducting Polymer Devices for Electroresponsive Cell Regeneration

Article Category

Article available in the folowing languages:

Elektrofizjologiczna regeneracja komórek

Przewlekłe schorzenia neurodegeneracyjne, neuromięśniowe i kardiologiczne związane są z zaburzeniami przewodzenia sygnałów elektrycznych w tkankach. Stworzenie terapii regeneracyjnych komórek odpowiadających na sygnały elektryczne, jest priorytetem badań medycznych.

Zdrowie

Naukowcy za pomocą metod inżynieryjnych stworzyli konstrukty wspierające wzrost i różnicowanie takich komórek w celu rekonstrukcji i leczenia tkanek. Istnieje potrzeba stworzenia wielofunkcjonalnych konstruktów, które jednocześnie zapewniłyby więcej niż jeden bodziec stymulujący regenerację komórek. Celem finansowanego przez UE projektu MULTIFUN CP (Multifunctional conducting polymer devices for electroresponsive cell regeneration) było stworzenie przewodzących rusztowań jako wielofunkcjonalnych układów wspierających regenerację komórek reagujących na bodźce elektryczne. W ramach prac projektowano rusztowania z odpowiednią modyfikacją chemiczną do przyłączania komórek oraz oceniano proliferację komórek pod wpływem stymulacji elektrycznej. Badacze stworzyli trzy różne rusztowania przewodzące: dwuwarstwowy film polianilinowy (PANI), funkcjonalizowaną piankę poli(3,4-etylenodioksytiofenową) (f-PEDOT) oraz hydrożel 3D-f-PEDOT. Chemiczna polimeryzacja PANI na powierzchni prefabrykowanych filmów chitozanowych umożliwiła otrzymanie autonomicznego filmu przewodzącego. Opracowano w ten sposób filmy stabilne elektrycznie podczas wydłużonej inkubacji w warunkach fizjologicznych (~30 dni). Naukowcy badali ten dwuwarstwowy film ex vivo jako łatkę do leczenia zawału serca. Przewodząca łatka dała obiecujące wyniki w obniżaniu arytmii serca po zawale. Naukowcy stworzyli piankę f-PEDOT poprzez sieciowanie funkcjonalizowanych PEDOT do pianki żelatynowej przy użyciu 1-etylo-3-(3-dimetyloaminopropylo)karbodiimidu. Rusztowania bazujące na piance f-PEDOT wykazały dobrą zgodność biologiczną w doświadczeniach na chondrocytach w strukturach trójwymiarowych. Hydrożel 3D-f-PEDOT charakteryzował się znaczącą elektroaktywnością w warunkach fizjologicznych. Mięśniowe komórki C2C12 mogą dołączać się do rusztowania bez dodatkowych powłok białkowych, aktywnie proliferując po siedmiu dniach prowadzenia kultury. Ponadto porowata struktura hydrożelu zwiększa żywotność komórek oraz naciekanie macierzy. Co ważne, uczestnicy projektu MULTIFUN CP udowodnili ogromną użyteczność filmu PANI w regeneracji serca. Niewydolność serca jest ogromnym obciążeniem społecznym i wyprodukowanie łatek może zapewnić proste i niedrogie rozwiązanie tego problemu.

Słowa kluczowe

Regeneracja, PANI, f-PEDOT, zawał mięśnia sercowego, łatka przewodząca

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania