Skip to main content

Development and Coordination of Synthetic Biology in the European Research Area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czas na biologię syntetyczną

Zainicjowano projekt UE, aby wspierać i koordynować europejskie badania z dziedziny biologii syntetycznej. Wyniki objęły: dwa zaproszenia ERA-NET, dzięki którym ufundowano łącznie 15 projektów; międzynarodowy plan badawczy; oraz wytyczne dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia badań.

Zdrowie

Biologia syntetyczna jest połączeniem biologii i inżynierii. W ramach tej dyscypliny dostosowuje się organizmy lub procesy biologiczne do użytku przemysłowego, informacyjno-technologicznego lub badawczego. Finansowany przez UE projekt ERASYNBIO (Development and coordination of synthetic biology in the European Research Area) był wspólnym wysiłkiem koordynacyjnym. Przedsięwzięcie to wzmocniło wspólne badania europejskie z dziedziny biologii syntetycznej poprzez strukturyzowanie, koordynowanie i finansowanie inicjatyw w rożnych krajach Europy. Uczestnicy projektu wystosowali dwa wspólne zaproszenia ERA-NET na projekty finansowane na kwoty do 16 milionów euro. W rezultacie sfinansowano 15 międzynarodowych projektów. Członkowie konsorcjum stworzyli i opublikowali pierwszy, międzynarodowy, europejski plan badawczy z dziedziny biologii syntetycznej. W dokumencie zawarto aspekty zarządzania infrastrukturą i danymi. Powiązane z tym działania objęły wspólny rozwój planów strategicznych. Inne wyniki to integrowanie odpowiedzialnego prowadzenia badań i tworzenia innowacji poprzez zaproszenia i współpracę. Grupa oferowała również wsparcie dla badaczy w formie warsztatów i działań partnerskich. Naukowcy promowali tematyczne szkoły letnie i wspierali rywalizację między studentami. Dodatkowo członkowie konsorcjum opracowali liczne zasoby do promocji publicznej tej tematyki. Prace uczestników projektu ERASYNBIO wsparły niepowiązane inicjatywy krajowe z zakresu biologii syntetycznej, jednocześnie integrując i wzmacniając badania obejmujące całą Europę.

Słowa kluczowe

Biologia syntetyczna, koordynacja, ERA-NET, fundusze, plan badań

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania