Skip to main content

The social and cultural construction of emotions: The Greek paradigm

Article Category

Article available in the folowing languages:

Emocje jako elementy budujące społeczeństwo i kulturę

Analiza dokumentów źródłowych, takich jak inskrypcje i papirusy z okresu od 800 r. p.n.e. do 500 r. n.e., dostarcza danych o historii określonych emocji i ich przejawów. Prace te zwiększają świadomość na temat znaczenia emocji w studiach klasycznych.

Technologie przemysłowe

Ludzkie emocje mogą wpływać na stosunki społeczne. W ten sposób nabierają znaczenia społecznego i stają się zarzewiami przemian kulturowych. Jeżeli chodzi o świat klasyczny, emocje badano dotąd głównie w oparciu o ich reprezentację literacką i artystyczną. Mimo że dostarczają ważnych informacji, badane źródła ograniczają się do dzieł, których autorami byli wykształceni mężczyźni z wyższych klas społecznych, mieszkający w wybranych dzielnicach miast. W ramach finansowanego ze środków UE projektu EMOTIONS (The social and cultural construction of emotions: The Greek paradigm) analizowano dokumenty źródłowe, które nigdy wcześniej nie były przedmiotem badań w kontekście emocji. Źródła te reprezentują szereg różnych warstw społecznych, grup wiekowych i klas. Znajdowały się też w intensywnym obiegu na przestrzeni długiego czasu i na rozległym terytorium. Dokumenty te badano w oparciu o jednolity zbiór zagadnień. Badanie tekstów i obrazów wyraźnie wskazuje, że niosą one ze sobą emocje, pobudzają pamięć oraz wpływają na wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji. Ewidentne jest zwiększenie znaczenia publicznego okazywania emocji w tamtym okresie. Źródła historyczne są nie tylko wykazem faktów, ale także dostarczają informacji budujących empatię i wspólnotę emocjonalną. Wyniki badań na wybranych źródłach greckich zebrano, przetłumaczono i umieszczono w przeszukiwalnej bazie danych. Mogą one przydać się w interdyscyplinarnych badaniach emocji, łączących takie dziedziny jak historia, językoznawstwo, socjologia, filozofia, religioznawstwo, literaturoznawstwo i antropologia.

Słowa kluczowe

Inskrypcje, papirusy, EMOTIONS, studia klasyczne, greckie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania