Skip to main content

Prosodic strategies to improve the attention and recall of a listener exposed to an auditory stimulus

Article Category

Article available in the folowing languages:

Strategie prozodyczne poprawiają uwagę i zapamiętywanie komunikatów dźwiękowych

To, jak dobrze zapamiętany zostanie komunikat, zależy od sposobu jego podania. W ramach pewnej unijnej inicjatywy badano strategie prozodyczne mające na celu poprawę przetwarzania kognitywnego komunikatów dźwiękowych.

Społeczeństwo
Zdrowie

To, jak coś jest wypowiadane, może być równie ważne jak to, co jest wypowiadane. Znajomość wpływu cech prozodycznych na uwagę słuchacza i zapamiętywanie ma podstawowe znaczenie dla poprawy przetwarzania kognitywnego oraz uzyskania pełniejszego obrazu przetwarzania bodźców słuchowych przez mózg. W ramach projektu PROSOCOGNITION (Prosodic strategies to improve the attention and recall of a listener exposed to an auditory stimulus), finansowanego ze środków UE, badano, w jaki sposób różne zmiany intonacji, akcentu i szybkości mowy stosowane w reklamach radiowych mogą wpływać na uwagę i zapamiętywanie komunikatów przez słuchaczy. Partnerzy projektu przeprowadzili trzy eksperymenty na 16 informacyjnych i narracyjnych reklamach radiowych, w których połączono zmiany intonacji, różną liczbę wyróżnionych wyrazów oraz różne szybkości wypowiedzi. Uczeni zmierzyli świadome przetwarzanie i reagowanie na bodźce przez słuchaczy. Wykorzystano też pomiary tętna, przewodności skóry, aktywacji mięśni twarzy i ruchu gałek ocznych, aby uchwycić uwagę i reakcje emocjonalne. Ponadto, skale percepcji i testy pamięciowe pomogły w zaobserwowaniu przedstawień pamięci krótkoterminowej. Wyniki omawianych badań wskazują, że stopień kontrastu dźwiękowego wywołany zmianą intonacji z wysokiego na niski ton głosu, umiarkowana ilość wyróżnionych słów (od 5 do 10 słów w każdej reklamie) oraz szybkość wypowiedzi na poziomie 180 wyrazów na minutę powodują zwiększenie uwagi słuchacza i zdolności zapamiętywania komunikatu dźwiękowego. Dzięki zdobyciu nowych informacji na temat przetwarzania prozodii w bodźcach słuchowych przez mózg projekt PROSOCOGNITION przyczynia się do rozwoju badań nad wypowiedziami publicznymi i ma istotne implikacje dla specjalistów zajmujących się mową. Omawiane badania powinny też pomóc w poprawie przetwarzania komunikatów dźwiękowych w wiadomościach medialnych i politycznych, marketingu, reklamie, edukacji i opiece zdrowotnej.

Słowa kluczowe

Prozodia, intonacja, akcent, szybkość mowy, przetwarzanie, PROSOCOGNITION

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Społeczeństwo

21 Kwietnia 2017