Skip to main content

Role of GnRH neurons in Reproductive Behavior and Physiology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Chemiczna kontrola procesów reprodukcyjnych u myszy

Żeńskie feromony pobudzają uwalnianie hormonu luteinizującego (LH) prowadzącego do wytwarzania testosteronu u wielu zwierząt. W ramach finansowanego ze środków UE projektu badano niuanse tego odruchowego zachowania.

Zdrowie

Narząd lemieszowo-nosowy to narząd węchowy występujący u większości zwierząt. Służy głównie do wykrywania feromonów i stanowi część układu lemieszowo-nosowego, który łączy się za pośrednictwem dodatkowej opuszki węchowej (AOB) z centralnymi obszarami docelowymi w mózgu — neuronami wytwarzającymi podwzgórzowy hormon uwalniający gonadotropinę (GnRH), które regulują zachowanie reprodukcyjne. W ramach projektu GNRH & REPRODUCTION (Role of GnRH neurons in reproductive behavior and physiology) badano, w jaki sposób bodźce chemosensoryczne modulują aktywność neuronalną u samców myszy. W szczególności analizowano odpowiedzi na trzy wydzieliny wytwarzane przez samice: mocz, ślinę oraz wydzielinę pochwową. Wszystkie trzy bodźce chemiczne umożliwiały przesyłanie informacji o szczepie samicy oraz stanie jej cyklu reprodukcyjnego. W celu zbadania, w jaki sposób zmiany tych bodźców, rozcieńczenia, źródła i wszelkich oddziaływań wpływały na odpowiedź, naukowcy przeprowadzili doświadczenie, w którym samców myszy poddano działaniu zestawu bodźców pochodzących od samic myszy. Wyniki wykazały, że informacje o cechach istotnych pod względem społecznym można przedstawić przy wykorzystaniu kombinatorycznego kodu neuronów AOB. Dane na temat złożoności wpływu tych bodźców chemosensorycznych oraz potencjalnych rozwiązań w różnych sytuacjach opublikowano w publikacjach Frontiers in Neuroscience oraz PLOS computational biology. W ramach współpracy nad projektem GNRH & REPRODUCTION badano inne aspekty bodźców chemosensorycznych, takie jak kwasowość moczu, wyładowania neuronów AOB oraz powolna dynamika czasowa dodatkowych odpowiedzi węchowych. Wyniki projektu pokazały, w jaki sposób działanie neuronów GnRH jest modulowane przez bodźce chemosensoryczne. Po przełożeniu na zachowania reprodukcyjne w ramach inicjatywy GNRH & REPRODUCTION metody te mogą być wykorzystywane do badania i modelowania innych układów związanych z aktywnością neuronalną i sygnałami chemicznymi.

Słowa kluczowe

Reprodukcja, myszy, narząd lemieszowo-nosowy, dodatkowa opuszka węchowa, podwzgórzowy hormon uwalniający gonadotropinę, GNRH & REPRODUCTION

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022