Skip to main content

Knowledge Transfer of In vivo surgery and cardiovascular phenotyping for angiogenesis and preeclampsia studies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Modele stanu przedrzucawkowego

Europejscy naukowcy badali molekularne przyczyny stanu przedrzucawkowego w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie na nowe terapie.

Zdrowie

Stan przedrzucawkowy jest powikłaniem ciąży, w którym dochodzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego i oznak uszkodzenia nerek. Jedną z głównych przyczyn stanu przedrzucawkowego jest zaburzenie białek regulujących powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Niestety brak możliwości doświadczalnego modelowania objawów klinicznych utrudnia opracowywanie terapii. Aby rozwiązać ten problem, zainicjowano finansowany przez UE projekt IVSCP (Knowledge Transfer of in vivo surgery and cardiovascular phenotyping for angiogenesis and preeclampsia studies), którego zadaniem było stworzenie modeli doświadczalnych poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technik in vivo. Głównym celem było przeniesienie doświadczeń w mikrochirurgii układu krążenia i wiedzy z dziedziny skutecznego fenotypowania chorób układu krążenia na transgeniczne modelu mysie. Coraz więcej danych wskazuje na rolę rozpuszczalnego przeciwangiogennego Flt-1 (sFlt-1) i angiogennego łożyskowego czynnika wzrostu (PlGF) w powstawaniu stanu przedrzucawkowego. Aby uzupełnić istniejącą wiedzę, naukowcy z projektu IVSCP postanowili ocenić glutaredoksynę-1 jako potencjalny cel terapii stanu przedrzucawkowego i zidentyfikować czynniki regulujące sFlt-1 w angiogenezie. Ponadto badali funkcje PIGF w śródbłonku i poszukiwali nowych celów związanych ze stanem przedrzucawkowym, które byłyby wrażliwe na status redoks. W tym kontekście zastosowano różne modele przerostu lewej komory serca i przejścia śródbłonkowo-mezenchymalnego, jak również wyizolowano komórki śródbłonka małych naczyń krwionośnych serca do dalszej charakterystyki. Naukowcy korzystali też z laserowej przepływometrii dopplerowskiej do monitorowania odtworzonego przepływu krwi i wszczepiali myszom telemetry do pomiaru ciśnienia tętniczego. Oprócz prac badawczych znacząca część prac w ramach projektu IVSCP była poświęcona transferowi wiedzy do instytucji goszczących oraz na szkolenia laboratoryjne dla studentów i doktorantów.

Słowa kluczowe

Stan przedrzucawkowy, IVSCP, fenotypowanie, angiogeneza, sFlt-1, łożyskowy czynnik wzrostu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania