Skip to main content

Quantitative Large Scale Proteomics of Lysosomal Storage Disease

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmiany proteomiczne w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych

Częstość występowania lizosomalnych chorób spichrzeniowych (lysosomal storage diseases, LSD) wynosi 1 na 5000 urodzeń, ale ich patogeneza na poziomie molekularnym wciąż nie jest dobrze znana. Europejscy naukowcy zbadali zmiany proteomiczne w komórkach związane z LSD w celu znalezienia celów terapeutycznych.

Badania podstawowe
Zdrowie

LSD to grupa około 50 chorób dziedzicznych. Są one spowodowane zmianami lub utratą funkcji enzymów odpowiedzialnych za degradację makrocząsteczek, takich jak lipidy i białka w komórkach. Chociaż choroby LSD są niejednorodne klinicznie, nagromadzenie makrocząsteczek może prowadzić do wystąpienia objawów neurologicznych lub nieprawidłowości kostnych. Dotychczasowe badania koncentrowały się na roli określonych białek lub uszkodzeń w poszczególnych typach komórek. Mimo że wyniki tych badań dostarczają ważnych informacji, pełny obraz chorób LSD pozostaje niekompletny. Naukowcy uczestniczący w finansowanym przez UE projekcie STORAGE PROTEOMICS (Quantitative large scale proteomics of lysosomal storage disease) zaproponowali zbadanie całkowitej zawartości białek w poszczególnych komórkach za pomocą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. W tym celu za pomocą różnych izotopów przeprowadzili kwantyfikację względną i porównali poziomy białka w różnych komórkach. Porównano tysiące protein obecnych w komórkach chorych i zdrowych oraz zbadano zmiany zachodzące na skutek lizosomalnych chorób spichrzeniowych. Aby lepiej poznać nieprawidłowe procesy wynikające z LSD, naukowcy zbadali te proteiny pod kątem funkcji i lokalizacji subkomórkowej. Dzięki analizom pierwotnych kultur komórek nerwowych hipokampa i kory dokonano interesujących obserwacji. Dodatkowe badania z użyciem inhibitora U18666A, który naśladuje fenotyp komórkowy lizosomalnej choroby spichrzeniowej Niemanna-Picka typu C, wykazały silną regulację szlaku syntezy cholesterolu. Ponadto dzięki analizie nerwów kulszowych myszy z leukodystrofią metachromatyczną zidentyfikowano różnorodne białka ekspresjonowane w różny sposób. Chociaż wymagają one dalszych badań, stanowią podstawę do zrozumienia mechanizmu leżącego u podstaw tego zaburzenia. Projekt umożliwił opisanie w niespotykany dotąd sposób konsekwencji lizosomalnych chorób spichrzowych w komórce i może przyczynić się do określenia nowych celów terapeutycznych.

Słowa kluczowe

Proteomiczne, lizosomalne choroby spichrzeniowe, STORAGE PROTEOMICS, neurony, inhibitor U18666A

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania