Skip to main content
European Commission logo print header

Reducing Boundaries

Article Category

Article available in the following languages:

Badanie strategii bezpieczeństwa elit miejskich rzuca nowe światło na zjawiska wykluczenia społecznego i granic społecznych

Opracowywane przez klasy wyższe strategie i działania służące zwiększeniu bezpieczeństwa przestrzeni prywatnych i publicznych są zupełnie inne niż te stosowane przez społeczności nieuprzywilejowane.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Na całym świecie przepaść między klasą wyższą a niższą staje się coraz większa, z tego powodu uczestnicy projektu zdecydowali się zbadać istniejące różnice i ich konsekwencje. Wszelkie szczegółowe analizy skupiają się na tym, w jaki sposób społeczności biedne i niższe klasy średnie zamieszkują przestrzeń miejską oraz w jaki sposób mogą zostać z niej eksmitowane. Nie istnieją jednak żadne dane na temat praktyk społeczności uprzywilejowanych w zakresie zapewniania sobie bezpieczeństwa w mieście. Dzięki dofinansowaniu ze strony UE uczestnicy projektu REDUCING BOUNDARIES sprawdzili, jak osoby zamożne postrzegają i odczuwają bezpieczeństwo oraz jak wpływa to na postać regionów miejskich. Aby lepiej zrozumieć to zjawisko, zespół REDUCING BOUNDARIES porównał strategie i działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeniach prywatnych i publicznych w bogatych dzielnicach belgijskich, brazylijskich i włoskich miast z politykami publicznymi i samodzielnymi działaniami. Partnerzy projektu przeprowadzili trzy studia przypadku na przykładzie Brukseli, Porto Alegre i regonu Veneto. Ich działania obejmowały analizy bibliograficzne, tworzenie map przestępczości i urządzeń/systemów bezpieczeństwa, wywiady z zainteresowanymi podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz bezpośrednie obserwacje, jak również gromadzenie i analizę danych z dziedzin takich jak prawo, regulacje, akty administracyjne i prawa precedensowe. Badaczom udało się zidentyfikować uprzedzenia w zakresie postrzegania ryzyka i bezpieczeństwa oraz sprawić, że określone trendy urbanistyczne stały się bardziej rozpoznawalne i łatwiejsze do zarządzania przez lokalne instytucje. Zespół skupił się również na różnych strategiach przyswajania i obrony przestrzeni, opracowywanych przez klasy wyższe z myślą o stworzeniu bezpiecznego i komfortowego środowiska do życia rodzinnego i prowadzenia działalności biznesowej. Członkowie zespołu porównali związane z bezpieczeństwem problemy występujące w Brukseli i Porto Alegre. Analiza ta rzuciła nowe światło na siły napędowe globalnych interakcji i współzależności, związki między poszczególnymi regionami świata, czynniki kształtujące różne polityki oraz potencjalne perspektywy na przyszłość miast. Projekt REDUCING BOUNDARIES przyczynił się do zwiększenia stanu wiedzy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i swobody w państwach członkowskich, zarówno w obrębie granic tych państw, jak i poza nimi. Powinno to pomóc zwalczyć zjawisko coraz większego rozwarstwienia się społeczeństwa i biedy wynikających z poszerzania się przepaści ekonomicznej pomiędzy klasami społecznymi, starzenia się społeczeństwa, nierówności, migracji i wykluczenia cyfrowego.

Słowa kluczowe

Wykluczenie społeczne, klasa wyższa, przestrzenie publiczne, bezpieczeństwo miejskie, REDUCING BOUNDARIES

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania