Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Enabling the drying process to save energy and water, realising process efficiency in the dairy chain

Article Category

Article available in the following languages:

Zrównoważone przetwarzanie mleka

Sektor mleczarski to jeden z największych konsumentów energii w europejskim przemyśle spożywczym. Aby sprawić, że sektor ten będzie funkcjonować w bardziej zrównoważony sposób, unijni naukowcy opracowali nowe technologie przetwarzania mleka pozwalające zmniejszyć zużycie wody i energii w warunkach testowych niemal o połowę.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Społeczność europejska dąży do zwiększenia stopnia zrównoważonego rozwoju zgodnie z założeniami strategii gospodarczej „Europa 2020”. Sektor mleczarski to jeden z głównych konsumentów energii w unijnym przemyśle spożywczym. Jednakże zużycie wody i energii nie jest równomiernie rozłożone na cały łańcuch produkcyjny – największe zużycie związane jest z przetwórstwem mleka i żywieniem bydła. Uczestnicy finansowanej z funduszy UE inicjatywy ENTHALPY (Enabling the drying process to save energy and water, realising process efficiency in the dairy chain) zdecydowali się znaleźć sposób na stworzenie bardziej zrównoważonego sektora przetwarzania mleka. Ich celem było opracowanie nowych, bazujących na zamkniętych układach wody i energii technologii dla zakładów przetwórczych. W tradycyjnych zakładach przetwórstwa mleka najwięcej energii jest tracone w postaci ciepła wydalanego wraz z gazami odlotowymi, suszonymi produktami i frakcją drobną. Z drugiej zaś strony woda oraz inne zasoby i produkty są tracone w wilgotnym powietrzu odlotowym. Jednakże przetwarzanie powietrza odlotowego z konwencjonalnych zakładów przetwórczych nie jest możliwe, ponieważ zawiera ono dużą ilość drobnych cząstek, które osadzają się i zanieczyszczają urządzenia. Z myślą o pokonaniu tych przeszkód zespół ENTHALPY przetestował nowe technologie przeznaczone do wdrożenia na różnych etapach procesu przetwarzania mleka. Do technologii tych należały nagrzewanie dielektryczne, rozpylanie monodyspersyjne, modelowanie procesu suszenia, monitorowanie in-line, czyszczenie enzymatyczne oraz technologie membranowe i konwersji energii promieniowania słonecznego w energię cieplną. Potencjał nowych rozwiązań oraz możliwość ich wykorzystania na skalę przemysłową zademonstrowano na przykładzie dwóch zakładów pilotowych. Dzięki tych technologii naukowcom udało się zmniejszyć zużycie energii o 45% w porównaniu do tradycyjnych procesów przetwórczych. Ilość wody niezbędnej do czyszczenia zredukowano o 30 do 50%, zależnie od rodzaju czyszczonych urządzeń. Wyniki projektu dowodzą, że nowe techniki nie mają szkodliwego wpływu na jakość produktów końcowych. Znaczne zmniejszenie zużycia energii może pomóc osiągnąć ambitny cel, jakim jest stworzenie bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw produktów mleczarskich. Stworzone technologie mogą zostać potencjalnie wykorzystane poza sektorem mleczarskim i dostosowane do potrzeb innych branż, np. przemysłu farmaceutycznego.

Słowa kluczowe

Zrównoważony, przetwarzanie mleka, energia i woda, przemysł spożywczy, ENTHALPY, układ zamknięty

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania