European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Industrial Biological Biomaterials Doctorate

Article Category

Article available in the following languages:

Szkolenia z przedsiębiorczości przeznaczone dla biologów

Unijny zespół ekspertów opracował program szkoleń dla badaczy ukierunkowany na rozwój ich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Szkolenia biznesowe zostały włączone w program studiów doktoranckich/badań w zakresie hodowli i stosowania komórek macierzystych.

Zdrowie icon Zdrowie

Unia Europejska z zasady zachęca do prowadzenia badań naukowych, które ostatecznie prowadzą do powstania produktów komercyjnych. Uważa się jednak, że naukowcom brakuje przedsiębiorczości i że niewątpliwie odnieśliby oni korzyści ze szkoleń w tym zakresie. Z tego powody w ramach finansowanego z funduszy UE projektu IB2 (Industrial biological biomaterials doctorate) utworzono sieć zapewniającą i rozwijającą możliwości szkolenia. Szkolenie z przedsiębiorczości zostało włączone w program studiów doktoranckich, dzięki czemu obejmuje on teraz nie tylko naukę poprzez doświadczenia, ale również rozwój umiejętności biznesowych. Do udziału w innowacyjnym programie IB2 wytypowano czterech młodych badaczy. Oprócz podstawowych koncepcji biznesowych studenci poznali zasady zarządzania prawami własności intelektualnej, zdobyli umiejętności komunikacyjne oraz nauczyli się pracować w środowisku przemysłowym. Program obejmował też wiele warsztatów i kursów. W ramach przygotowań do badań studenci przeszli również szkolenie w zakresie technik laboratoryjnych związanych z biomateriałami i medycyną regeneracyjną. Szkolenie to składało się z pięciu krótkich modułów i jednego kursu zaawansowanego. Konsorcjum zorganizowało też kilka wyjazdów dla doktorantów. W ramach projektu młodzi badacze skupili się na tworzeniu nowych metod namnażania ludzkich komórek macierzystych. Obecnie w instytutach badawczych komórki te są hodowane na pożywkach pozyskanych od bydła. Metoda ta jednak wiąże się z dużym ryzykiem przenoszenia chorób oraz odrzucenia komórek macierzystych w wyniku wystąpienia reakcji immunologicznej. Zespół IB2 natomiast wybrał do badań biomateriały otrzymane z ludzkiego osocza, co rozwiązało oba powyższe problemy. Badacze zweryfikowali też proces wykorzystywany do przemysłowej produkcji bezpiecznych materiałów do hodowli na bazie ludzkich tkanek. Zespołowi udało się opracować i zoptymalizować skład tych materiałów. Zoptymalizowano też warunki hodowli dla różnych typów komórek, w tym ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskanych z kilku różnych tkanek (tkanki tłuszczowej, szpiku kostnego i pępowiny), ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyń i komórek OEC. Stworzone w ramach projektu niezwierzęce pożywki do hodowli komórek macierzystych znacząco zwiększą zakres klinicznych zastosowań tych komórek. Uzyskane wyniki otwarły wiele możliwości w dziedzinie nowych terapii regeneracyjnych o dużej wartości medycznej i komercyjnej.

Słowa kluczowe

Biologiczny, przedsiębiorczość, komórki macierzyste, IB2, biomateriały, doktorat

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania