Skip to main content

Magnetic Resonance Imaging (MRI) and immunohistochemical investigations of CNS activity in a novel preclinical migraine model

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rezonans magnetyczny dostarcza nowych informacji na temat migreny

Migrenowe bóle głowy to problem, z jakim zmaga się cały świat – w samej tylko Europie na migreny cierpi około 15% populacji. Ze względu na poważne skutki społeczno-gospodarcze konieczne jest szybkie opracowanie nowych metod leczenia.

Badania podstawowe
Zdrowie

Przyczyny występowania migreny, obejmującej zwykle wiele regionów mózgu, są bardzo złożone. To sprawia, że trudno jest dokładnie poznać wywołujące ją mechanizmy. Dostępne terapie nie są zbyt skuteczne i wiążą się z dużą liczbą działań niepożądanych. Aby rozwiązać ten problem, uczestnicy finansowanego przez UE projektu MRIGRAINE zdecydowali się zbadać zmiany w aktywności w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), wykorzystując do tego nowy przedkliniczny model migreny połączony z rezonansem magnetycznym (MRI). Miało to na celu powiązanie zmian w funkcjonowaniu OUN z określonymi objawami migrenopodobnymi oraz dotkniętych migreną obszarów mózgu. Zespół stworzył istotny klinicznie model migreny poprzez ciągły wlew sumatryptanu, co spowodowało zwiększoną reakcję neuronów, prowadząc do wystąpienia stanu nazywanego allodynią twarzy. Tak wywołany stan migrenopodobny został następnie zbadany przy użyciu zwykłego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Obrazowanie pozwoliło ocenić zmiany połączeń neuronowych w stanie spoczynku w grupach badanej i kontrolnej. Dzięki temu badacze określili różnice w natężeniu i dynamice czasowej wywołanych reakcji neuronowych, mogące służyć jako nowe biomarkery. Odkryto też, że w 6 dniu podawania sumatryptanu mózgowy przepływ krwi w istocie szarej badanych zwierząt znacznie się zmniejszył w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. Jak i w przypadku ludzi cierpiących na migrenę, u których występuje przeczulica i odbiegająca od normy aktywność korowa, również u zwierząt badacze zaobserwowali oscylacje w regionach mózgu powiązanych ze szlakami bólowymi. Co ważne, w przeciwieństwie do zwierząt kontrolnych, u zwierząt, którym podawano sumatryptan, wykryto długoterminową zmianę połączeń nerwowych po stymulacji mieszków włosów czuciowych lub stymulacji jasnym światłem. Analiza immunochemiczna wykazała zmiany w ekspresji określonych wskaźników zmienionej pobudliwości, co potwierdza długotrwałe zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym widoczne na zdjęciach MRI. Łącznie odkrycia projektu MRIGRAINE dowodzą, że zmiany w szczurzym modelu migreny, widoczne na funkcjonalnym rezonansie magnetycznym, są podobne do tych obserwowanych u ludzi i skorelowane ze zwiększonym odczuwaniem bólu. Korzystając z tego przedklinicznego modelu migreny, badacze zidentyfikowali również regiony mózgu, na które oddziałuje migrena, co w przyszłości pozwoli opracować nowe terapie przeciwmigrenowe o większej skuteczności i mniejszej liczbie działań niepożądanych.

Słowa kluczowe

MRI, migrena, MRIGRAINE, sumatryptan, model przedkliniczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania