Skip to main content

The challenges of diversity for current societies: Its impact on social capital and well-being through the lens of identity

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pozytywna siła wielokulturowości

Wieloetniczny i wielokulturowy charakter społeczeństwa może przynosić szereg korzyści, lecz bywa też postrzegany jako zagrożenie. Bardziej globalne i długoterminowe badanie nad tym zjawiskiem może pomóc przezwyciężyć uprzedzenia i zwalczyć etnocentryzm, podkreślając zalety wielokulturowości.

Społeczeństwo

Uważa się, że różnorodność i wielokulturowość wzbogacają społeczeństwo i poszerzają horyzonty. Jednak przy nasileniu imigracji i wzroście liczby przewrotów geopolitycznych wiele społeczeństw czuje się zagrożonych przez zmiany zachodzące w ich społecznościach. Obawy te odzwierciedla silniejsza pozycja partii prawicowych, a także Brexit i nowa polityka antyimigracyjna w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy uczestniczący w finansowanym przez UE projekcie DIVID (The challenges of diversity for current societies: Its impact on social capital and well-being through the lens of identity) zbadali, w jaki sposób nowo przybyłe społeczności wpłynęły na ogół społeczeństwa i jaki jest ich rzeczywisty wpływ na jego dobrobyt. Istniejąca literatura odnosząca się do kwestii wielokulturowości oraz imigracji zasadniczo pokazuje, że członkowie społeczeństw wielokulturowych darzą swoich sąsiadów mniejszym zaufaniem, a w sensie politycznym są zazwyczaj bardziej apatyczni lub rozczarowani. Członkowie zespołu ocenili to negatywne nastawienie, mierząc wpływ różnorodności etnicznej i religijnej na jakość życia ludzi – tj. na ich dobrobyt i stan zdrowia. Podczas gdy wcześniejsze badania podejmujące ten temat skupiały się raczej na określonych kontekstach i przedziałach czasowych, prace prowadzone przez zespół projektowy wzięły pod uwagę bardziej globalny obraz na przestrzeni trzech dziesięcioleci. Dane wyodrębniono z przeprowadzonych w różnych krajach wysokiej jakości badań uwzględniających różnice w kontekście dobrobytu, w tym w zakresie produktu krajowego brutto, nierówności społecznych i oczekiwanej długości życia. Zgromadzone informacje pochodziły od 500 000 ankietowanych ze 114 krajów. Co ciekawe, rezultaty analiz wykazały, że różnorodność etniczną i religijną na szczeblu krajowym wiąże się z lepszym stanem zdrowia i większym dobrobytem. Aczkolwiek na szczeblu osobistym poszczególne osoby mogą czuć, że stanowi ona zagrożenie dla ich kultury lub tożsamości, ogólny wpływ takiej różnorodności na funkcjonowanie państwa jest korzystny. Wyniki projektu wzbogaciły dyskurs na temat imigracji i wielokulturowości o informacje niezwykle cenne w czasach, w których retoryka antyglobalistyczna i antyimigracyjna oraz protekcjonizm przybierają na sile. Wyciągnięte wnioski mogą również pomóc przezwyciężyć napięcia na tle religijnym oraz wzmocnić działania na rzecz położenia kresu czystkom etnicznym. Świat nauki dostarczył nam epistemologicznego dowodu popierającego tolerancję, integracyjność i wielokulturowość.

Słowa kluczowe

Wielokulturowość, różnorodność, imigracja, DIVID, dobrobyt, różnorodność religijna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Społeczeństwo

21 Kwietnia 2017