Skip to main content

Portable, Exhaustive, Reliable, Flexible and Optimized appRoach to Monitoring and Evaluation of building eneRgy performance

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyrównywanie różnic pomiędzy prognozowaną a faktyczną oszczędnością energii

Finansowani przez Unię Europejską naukowcy opracowali kompleksową koncepcję monitorowania zużycia energii w oparciu o wskaźniki efektywności, modele informacyjne i narzędzia symulacyjne, aby zapewnić wysoką wydajność energetyczną budynków.

Społeczeństwo
Energia

Infrastruktura budowlana odpowiada za ponad 40% unijnego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Dlatego też Komisja Europejska wyznaczyła na 2020 rok jasno sprecyzowany cel, jakim jest zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 o 20% oraz zwiększenie produkcji energii odnawialnej o ten sam odsetek. Monitorowanie rzeczywistej efektywności energetycznej wciąż wykazuje jednak istotne rozbieżności pomiędzy planowanym a rzeczywistym zużyciem energii po oddaniu budynku do użytku. „Niska efektywność infrastruktury budowlanej stanowi główną przeszkodę na drodze do realizacji unijnych celów związanych ze zrównoważoną przyszłością” – wyjaśnia James Sharman, koordynator projektu PERFORMER. „Stawiliśmy czoła temu wyzwaniu, opracowując i wdrażając sprzęt i oprogramowanie usprawniające zarządzanie energią w budynkach celem zmniejszenia często spotykanych w środowisku architektonicznym rozbieżności w zakresie efektywności. Powstają one, gdy rzeczywiste zużycie energii w użytkowanym budynku różni się od poziomu zakładanego na etapie jego projektowania. Rozwiązanie przygotowane dzięki projektowi PERFORMER to po części produkt, a po części usługa, która pomaga klientom oceniać, monitorować i optymalizować proces zarządzania energią, aby zagwarantować wysoką efektywność energetyczną obiektów budowlanych”. Testy efektywności w różnych zakątkach Europy Wydajność poszczególnych komponentów została przetestowana w różnych rodzajach budynków na terenie czterech obiektów pilotażowych w Hiszpanii, Francji, Polsce i Wielkiej Brytanii (Walii). Umożliwiło to ocenę płynących z nowych koncepcji i technologii korzyści w zakresie zużycia energii i ochrony środowiska w zróżnicowanych warunkach klimatycznych w kilku częściach Europy. „Zidentyfikowanie możliwości oszczędzania energii w budynkach pilotażowych pozwoliło nam zlikwidować rozbieżności w zakresie efektywności, zmniejszając tym samym zużycie energii i powiązaną z tym emisję dwutlenku węgla” – relacjonuje Sharman. Partnerzy projektu stworzyli opartą na chmurze platformę do przechowywania i analizy danych z panelem wizualizacji, który pozwala użytkownikom korzystać ze zgromadzonych informacji. Rozwiązanie uzupełnia opcjonalny komponent sprzętowy – połączona z usługami platformy programowej skrzynka PERFORMER umożliwiająca rozlokowanie nowych czujników i mierników w sposób całkowicie niezależny od istniejących urządzeń monitorujących lub systemów zarządzania energią w obiektach budowlanych (BEMS). „Narzędzia i techniki wchodzące w skład koncepcji PERFORMER pozwolą naszym klientom zaoszczędzić czas i pieniądze, wskazując rozwiązania nie tylko optymalne pod względem kosztów, lecz także najlepiej dopasowane do ich indywidualnych potrzeb” – twierdzi Sharman. Jak dodaje później: „Ułatwią one również pracę projektantom czujników, mierników i systemów BEMS, a także instalatorom i konsultantom, zapewniając im łatwiejszy dostęp do danych kluczowych w procesie projektowania, zakupu i działań wdrożeniowych”. Wykraczając poza ramy tradycyjnych technologii Osiągnięcia projektu wykraczają jednakże poza prostą wizualizację danych, wykorzystując algorytmy predykcyjne i funkcję raportowania błędów, aby pomóc użytkownikom identyfikować możliwości w zakresie wprowadzania ulepszeń. „To duży krok naprzód, który zapewnia naszemu rozwiązaniu przewagę nad tradycyjną technologią wizualizacji zużycia energii, jasno wykazując wszelkie odchylenia od prognoz” – podsumowuje Sharman. „Funkcje te pozwolą użytkownikom wykroczyć poza całkowite oszczędności rzędu 5% wynikające z większej świadomości wykorzystania energii oraz zaoszczędzić jeszcze więcej poprzez identyfikację dostępnych możliwości w zakresie zarządzania energią i oddawania obiektów do eksploatacji”. Narzędzia i rozwiązania przygotowane przez zespół projektu PERFORMER pomogą właścicielom i zarządcom budynków optymalizować posiadane zasoby, a konsultantom i dostawcom z branży usług energetycznych – skutecznie wskazywać swoim klientom dostępne możliwości w zakresie zarządzania energią. Wspomniane rozwiązanie będzie można wdrożyć w każdym budynku z istniejącym systemem BEMS, który obsługuje podstawowe procesy rozliczania zużycia energii, umożliwiając podział danych według stref lub usług. I mimo że technologie PERFORMER raczej nie będą nadawały się do użytku w domach jednorodzinnych i budynkach z niewielką liczbą stref i usług, to większość obiektów komercyjnych, rekreacyjnych i użyteczności publicznej oraz zarządzanych centralnie bloków mieszkalnych odniesie korzyści z ich wdrożenia.

Słowa kluczowe

PERFORMER, energia, budynek, zarządzanie energią, efektywność energetyczna, monitorowanie, pomiary

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania