Skip to main content
European Commission logo print header

Demonstrate Ecosystem Services Enabling Innovation in the Water Sector

Article Category

Article available in the following languages:

Wartość ekosystemu dla innowacyjnych technologii wodnych

Europa musi przezwyciężyć problemy związane z jakością i niedoborem wody poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i ochronę środowiska naturalnego. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy opracowano ramy, które oceniają wpływ rozwiązań technicznych lub związanych z zarządzaniem ekosystemami słodkowodnymi na usługi ekosystemowe (ESS).

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

W ramach projektu DESSIN opracowano metodę określania wartości nowych podejść do problemu niedoboru wody i wyzwań związanych z jakością wody. Metodologia DESSIN na potrzeby wyceny usług ekosystemowych (ESS) może identyfikować i kwantyfikować korzyści, które społeczeństwo czerpie nieodpłatnie ze środowiska naturalnego, takie jak zaopatrzenie w wodę do nawadniania, a także może wskazać sposób na polepszenie sytuacji za pomocą nowych technologii lub środków. Zespół projektu DESSIN przetestował również konkretne rozwiązania technologiczne, aby sprostać wyzwaniom związanym z niedoborem i jakością wody w pięciu zakładach w Europie, a następnie zastosował ramy wyceny ESS, aby przedstawić dowody świadczące o ich korzyściach. To dwojakie podejście pokazuje, w jaki sposób innowacyjne rozwiązania w obiegu wody mogą podnieść wartość usług dostarczanych przez ekosystemy słodkowodne, a jednocześnie pomagają decydentom podejmować świadome decyzje dotyczące ich wpływu na zasoby wodne i gospodarkę. Partnerzy projektu, w tym naukowcy, podmioty z sektora gospodarki wodnej i użytkownicy końcowi, dostawcy technologii oraz właściwe organy publiczne, przetestowali i zatwierdzili różne innowacyjne podejścia w pięciu lokalizacjach demonstracyjnych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich. „Rozwiązania na rzecz bardziej zasobooszczędnego i konkurencyjnego sektora wodnego obejmowały zdecentralizowane urządzenia do uzdatniania wody, kontrolę w czasie rzeczywistym nad wielkoskalowymi systemami oraz pozyskiwanie i przechowywanie słodkiej wody w warstwach wodonośnych”, mówi koordynator projektu, dr David Schwesig. Prace prowadzone w lokalizacjach demonstracyjnych w Emscher w Niemczech oraz Hoffselva w Norwegii przyczyniły się do opracowania podejścia ESS w zakresie poprawy jakości wody zgodnie z ramową dyrektywą wodną (WFD). Inicjatywy realizowane w obiektach w Grecji (Ateny), Hiszpanii (Llobregat) i Holandii (Westland) skupiały się na zarządzaniu niedoborem wody. Lepsze podejmowanie decyzji Ramy oceny ESS umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji poprzez kwantyfikację zmian w dostarczaniu ESS, usprawniają ocenę istniejących i innowacyjnych środków zarządzania oraz zapewniają instrumenty polityki mające na celu poprawę statusu ekosystemów słodkowodnych. „Jedną z głównych zalet tej struktury jest jej zdolność do integracji wymiaru gospodarczego, środowiskowego i społecznego”, wyjaśnia dr Schwesig. „Pozwala to na przypisanie wartości pieniężnej do wpływu środków zarządzania wodą w oparciu o nowe rozwiązania, umożliwiając bezpośrednie porównanie środków w celu przedstawienia argumentów, które wspierają wprowadzenie tych rozwiązań na rynek i ich praktyczne wdrożenie”. Ramy oceny ESS przyniosą korzyści wielu różnym decydentom w sektorze wodnym, którzy muszą podejmować decyzję w zakresie wyboru najbardziej odpowiedniej technologii lub opcji zarządzania w danej sytuacji, takim jak rady ds. gospodarki wodnej, zakłady wodno-kanalizacyjne, decydenci i podmioty odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi. Ramy mogą być również wykorzystywane przez dostawców technologii nowych rozwiązań, aby pokazać korzyści, jakie mogą zapewnić. Szersze zrozumienie Zdobyta wiedza w zakresie kwantyfikacji zmian w ESS może dostarczyć informacji na temat polityki w dziedzinie biogospodarki oraz zastosowania koncepcji ESS w ramowej dyrektywie wodnej WE, dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej, ochronie różnorodności biologicznej, rozwiązaniach naturalnych i zielonej infrastrukturze. Może również pomóc w opracowaniu nowych wskaźników stanu odpowiednich do oceny programu działań RDW (PoMs). Ramy ESS i studia przypadków opracowane przez partnerów projektu DESSIN mogą również posłużyć do wspierania wdrażania strategii w zakresie różnorodności biologicznej WE 2020. W szczególności ramy ESS można wykorzystać do informowania o istniejącej potrzebie oceny ex-post opcji zarządzania w dziedzinie odnowy ekosystemu oraz ochrony i zachowania różnorodności biologicznej. „Ponieważ ramy oceny ESS mogą także wyrażać korzyści w kategoriach pieniężnych, umożliwiają ocenę w »języku«, który jest mniej techniczny i może być łatwo zrozumiany przez ogół społeczeństwa. Jest to pomocne w rozmowach z zainteresowanymi stronami, konsultacjach publicznych i procesach uczestniczenia w dyskusjach nad różnymi opcjami do wdrożenia”, podsumowuje dr Schwesig.

Słowa kluczowe

DESSIN, woda, zarządzanie, usługi ekosystemowe, polityka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania