Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Magazyn Research*eu

Article available in the following languages:

Problemy psychiczne - ukryta epidemia

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, obchodzony co roku 10 października, ma na celu podnoszenie świadomości na temat zagadnień zdrowia psychicznego na całym świecie oraz ułatwianie pacjentom dostępu do solidnych, nowoczesnych i kompleksowych usług w zakresie zdrowia psychicznego. Jest to szczególnie ważne, ponieważ kwestia zdrowia psychicznego w wielu krajach, także w Europie, bywa często postrzegana jako temat tabu, a w odniesieniu do chorób psychicznych obserwujemy wysoki poziom stygmatyzacji społecznej.

Przełamywanie barier utrudniających świadczenie lepszej opieki w zakresie zdrowia psychicznego w Europie

Zaburzenia psychiczne obejmują szerokie spektrum schorzeń. Oprócz chorób związanych z depresją, które przypuszczalnie zajmują czołowe miejsce w świadomości społecznej, zaliczamy do nich także inne zaburzenia, takie jak schizofrenia, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), autyzm i zespół stresu pourazowego (PTSD). Europa bynajmniej nie wyróżnia się pozytywnie na tle innych regionów świata pod względem skali występowania problemów psychicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacowała w 2014 r., że 27 % dorosłej populacji w krajach UE (oraz w Islandii, Norwegii i Szwajcarii) doświadczyło w poprzednim roku co najmniej jednego z grupy zaburzeń psychicznych. Według innych szacunków liczba Europejczyków cierpiących na zaburzenia psychiczne sięga 38 %, co oznacza ogromne obciążenie dla poszczególnych obywateli, społeczeństwa, systemów opieki zdrowotnej i całej gospodarki. Łączne koszty finansowe - bezpośrednie oraz pośrednie - związane z chorobami psychicznymi wynoszą w UE ponad 450 mld euro rocznie. Przy tak alarmujących danych liczbowych dotyczących zarówno kosztów ludzkich, jak ekonomicznych, konieczne jest zintensyfikowanie działań zmierzających do rozwiązania powszechnej, choć nadal nieco utajonej, epidemii chorób psychicznych. Dlatego w tej pierwszej specjalnej sekcji naszego odświeżonego magazynu Research*eu staramy się przyczynić do podniesienia świadomości na temat chorób psychicznych oraz osób, które zmagają się z nimi na co dzień. W tym celu przedstawiamy kilka innowacyjnych projektów finansowanych przez UE, poświęconych opracowywaniu rozwiązań (medycznych, technologicznych i regulacyjnych) mających przeciwdziałać kryzysowi w zakresie zdrowia psychicznego w Europie i na świecie. Niektóre z naszych wyróżnionych projektów koncentrują się na usługach z zakresu zdrowia psychicznego na pierwszej linii frontu oraz na potrzebie zapewnienia pacjentom bardziej zintegrowanej i elastycznej opieki. Inne dotyczą prac nad nowymi sposobami leczenia określonych zaburzeń, takich jak agresja czy psychoza. Projekty z trzeciej grupy rozwijają dwie bardzo obiecujące i ekscytujące nowe dziedziny badań: wykorzystanie innowacyjnych skanerów MRI oraz narzędzi wirtualnej rzeczywistości do lepszego diagnozowania i leczenia chorób psychicznych. Z chęcią poznamy opinie naszych czytelników. Pytania i sugestie można przesyłać na adres: editorial@cordis.europa.eu

Poznaj temat specjalny

Ponadto w tym numerze

Category: Przemysł kosmiczny Przemysł kosmiczny