Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisja finansuje narzedzie do oceny tworzenia polityki rolnej i ochrony srodowiska

Możliwość oceny wpływu nowej polityki rolnej i ochrony środowiska ma zasadnicze znaczenie, jako że 40 procent budżetu UE jest wydawane na Wspólną Politykę Rolną i taki sam odsetek powierzchni ziemi w Europie przeznaczony jest pod uprawy. Jeżeli nowoczesne rolnictwo ma przycz...

Możliwość oceny wpływu nowej polityki rolnej i ochrony środowiska ma zasadnicze znaczenie, jako że 40 procent budżetu UE jest wydawane na Wspólną Politykę Rolną i taki sam odsetek powierzchni ziemi w Europie przeznaczony jest pod uprawy. Jeżeli nowoczesne rolnictwo ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, a nie szkodzić mu, potrzebna jest wydajna polityka rolna i polityka dot. ochrony środowiska na poziomie Unii Europejskiej, krajowym i regionalnym. Uznając ten fakt Komisja Europejska uruchomiła w ramach działania 'zmiany globalne i ekosystemy' Szóstego Programu Ramowego (6. PR) warty 15 milionów euro projekt zintegrowany SEAMLESS. Projekt ma na celu opracowanie zintegrowanego komputerowego zestawu narzędzi do oceny ex ante tych polityk (tj. oceny przed ich wprowadzeniem). Przykłady tego, jak polityki mogą zmienić krajobraz wiejski to: powiększenie UE oraz następujące reformy subsydiów dla rolnictwa, liberalizacja globalnego handlu w wyniku negocjacji Światowej Organizacji Handlu oraz bezpośrednie zmiany w fizycznym środowisku w wyniku polityk mających ograniczać zmniejszanie zróżnicowania biologicznego lub zmiany klimatyczne. Ze względu na to, że tak wiele obszarów polityki ma wpływ na systemy rolne, konsorcjum SEAMLESS planuje stworzyć modele komputerowe oraz takie sposoby, które umożliwią ocenę alternatywnych opcji politycznych. System będzie wyposażony w modele ilościowe, które symulują wpływ zmian w środowisku, jak i wpływ rozwoju gospodarczego. Ujęte zostaną też względy jakościowe, takie jak wpływ na jakość życia oraz krajobraz. Martin van Ittersum z koordynującego projektem instytutu z Uniwersytetu w Wageningen wyjaśnił serwisowi CORDIS Wiadomości: 'Rezultatem propozycji reform CAP (Wspólnej Polityki Rolnej) w zakresie subsydiów dla gospodarstw może być na przykład spadek ceny buraków cukrowych. Posiadając taki system moglibyśmy symulować konsekwencje tego kroku dla różnych rodzajów gospodarstw oraz na przykład przewidzieć, ile gospodarstw przestawi się z produkcji buraków cukrowych na inne uprawy, oraz jaki wpływ będzie to miało na środowisko.' Taki system wymaga obszernego zestawu modeli, które mogą działać na wielu poziomach - bezpośredni wpływ danej polityki może być najbardziej widoczny na poziomie gospodarstwa, ale twórcy polityki muszą być również świadomi konsekwencji w skali europejskiej czy nawet globalnej. Bo to są często poziomy, na których określane są ceny i warunki rynkowe. Zdecydowanie multidyscyplinarną naturę projektu SEAMLESS odzwierciedla konsorcjum, które obejmuje ponad 80 naukowców z 30 instytutów z 13 krajów europejskich (łącznie z nowymi państwami członkowskimi), a którym koordynuje Uniwersytet w Wageningen z Holandii. Kompetencje konsorcjum obejmują ekonomię, środowisko, agronomię, nauki społeczne i techniczne. Ponadto w projekt zaangażowany jest jeden partner z Afryki (Mali) oraz jeden ze Stanów Zjednoczonych. Po spotkaniu inaugurującym projekt, które odbędzie się w Lund w Szwecji, partnerzy projektu mają nadzieję oddać pierwszy prototyp systemu komputerowego w ciągu 18 miesięcy, a w pełni operacyjny system w ciągu następnych czterech lat. Dr Van Ittersum zakończył podkreślając, że 'głównym celem projektu jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz wykazanie, w jaki sposób szczególnie rolnictwo może się do tych starań przyczynić.'

Powiązane artykuły