Skip to main content
European Commission logo print header

Cost effective solution against insects in long-term grain storage by natural diatomaceous earth

Article Category

Article available in the following languages:

Ekologiczny środek do długotrwałej ochrony ziarna

PestiSi – bezpieczny, naturalny pestycyd na bazie krzemionki – chroni składowane uprawy i może wyeliminować toksyczny fosfor z łańcucha dostaw zboża.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Kukurydza, pszenica i ryż stanowią 90% światowej produkcji zbóż i odpowiadają za około 40% wszystkich kalorii ze spożywanych produktów spożywczych. Jednak nawet połowa zebranych ziaren zbóż, tak ważnych z punktu widzenia naszej codziennej diety, może się zmarnować z powodu technik przechowywania nieskutecznie chroniących przed szkodnikami. Fumigacja chemiczna szkodników, wykorzystująca niebezpieczne substancje chemiczne, takie jak fosfina, jest stopniowo wycofywana ze względu na szkodliwe skutki dla zdrowia oraz dodatkowe problemy związane z gazami cieplarnianymi i zmianami klimatu. Projekt PestiSi miał na celu ukończenie studium wykonalności, aby ocenić technologiczną i rynkową wykonalność nowego owadobójczego środka na bazie krzemionki, PestiSi. Według koordynatora projektu Laszlo Berty z Dunagabona Kft (Węgry) PestiSi jest „naturalnym środkiem owadobójczym, który może być stosowany podczas długotrwałego przechowywania zboża, a jego formuła oparta jest na mieszance naturalnych i krzemionkowych skał zwanych ziemią okrzemkową (DE)”. Dzięki wdrożeniu udoskonalonej metody stosowania, opracowanej w trakcie całego projektu, PestiSi trwale niszczy wszystkie owady podczas przechowywania towarów rolnych i zebranych plonów, a ponadto jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i innych ssaków. Ambitne cele Do celów projektu należało dokładne zbadanie najodpowiedniejszej metody stosowania środka na pszenicy na skalę przemysłową, jak również opracowanie znormalizowanego protokołu uwzględniającego różne techniki użytkowania i przechowywania. Uwzględniono również pojedyncze wnioski klientów, takie jak opcjonalna potrzeba usunięcia PestiSi z ziarna po zakończeniu okresu przechowywania. Bezpieczny i skuteczny środek Wykonane przez certyfikowane laboratorium testy wykonalności technologicznej PestiSi wykazały, że środek jest całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i innych ssaków. Kluczowe było także ustalenie, że ilość PestiSi wymagana do skutecznego oczyszczenia ziarna jest znacznie mniejsza niż próg wyznaczony dla nieorganicznych śladowych ilości pyłu przez węgierskie normy dotyczące pszenicy. Oznacza to, że po zakończeniu okresu przechowywania PestiSi może pozostawać w ziarnie. Wyniki testów wykazały również określoną proporcję DE, która jest niezbędna do skutecznej ochrony ziarna. Zespół ukończył również wstępny projekt koncepcyjny przyszłej procedury oczyszczania przemysłowego. Wyniki badań PestiSi wykazały, że obróbka jest technologicznie wykonalna, co poprzedziła seria małych testów optymalizacji mieszania, które wskazały na skuteczną obróbkę ziarna przy użyciu PestiSi. Po przeprowadzeniu profesjonalnej analizy konkurencji potwierdzono również, że strategia handlowa przedsiębiorstwa jest rentowna. Kluczowe wyzwanie Chociaż naukowcy byli świadomi, że ilość DE niezbędna do utrzymania ziarna wolnego od owadów jest niższa od progu wyznaczonego dla nieorganicznych śladów pyłu, istnieje obawa, że kupujący będą nalegać na całkowitą eliminację DE. Ekonomiczna metoda całkowitego usuwania DE, na poziomie przemysłowym, pozostaje kluczowym wyzwaniem, które będzie musiało zostać rozwiązane w przyszłych pracach badawczo-rozwojowych dotyczących PestiSi. Zrównoważony łańcuch produkcyjny Berta twierdzi, że z firmą kontaktowali się już potencjalni kupcy z branży spożywczej, którzy chcieliby oprzeć swoją produkcję na zbożu oczyszczonym przy pomocy DE. Po opracowaniu planu technologicznego kolejny krok polegać ma na rozwinięciu technologii PestiSi na skalę przemysłową. Aby wzbudzić dalsze zainteresowanie firm konsumenckich, Dunagabona Kft pozycjonuje swój produkt jako technologię, która przyczyni się do wyeliminowania praktyk opartych na fosfinach z łańcucha dostaw zboża w małych i średnich przedsiębiorstwach, chroniąc środowisko i żywność. Pytany o to, kto odniesie korzyści z PestiSi, Berta twierdzi, że będą to wszystkie strony uczestniczące w łańcuchu produkcji zboża, w tym sami konsumenci zbóż. Plan komercyjny Dunagabona skierowany jest zarówno do małych i średnich producentów zbóż, jak i do właścicieli magazynów zbożowych. „Firmy te potrzebują tanich rozwiązań, a z pomocą PestiSi mogłyby rozszerzyć swoją działalność o zrównoważone praktyki w zakresie magazynowania. W ten sposób z PestiSi skorzysta ostatecznie cały łańcuch dostaw”, podsumowuje Berta.

Słowa kluczowe

PestiSi, ziarno, składowanie, ziemia okrzemkowa (DE), długotrwałe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania