Skip to main content

PISCES - Reducing bycatch – Saving fishing crews money – Facilitating compliance Enabling the long-term sustainability of the fishing industry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Świetlana przyszłość zrównoważonego rybołówstwa

Na każde 5 złowionych ryb jedna jest tą „niewłaściwą”, ponieważ większość spośród 6,4 mln komercyjnych statków rybackich na świecie nie może wybierać, które gatunki zostaną przez nie złowione. Takie przypadkowe wychwytywanie i uśmiercanie zwierząt morskich nie będących celem połowu, zwane także „przyłowem”, zagraża gatunkom wymierającym i młodocianym rybom, a w konsekwencji dostępnym zasobom ryb.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne

Przyłów przyczynia się do spadku zasobów ryb, co powoduje, że ponad 63 % gatunków ryb nie wykazuje już biologicznie zrównoważonych poziomów połowowych. Ponieważ dieta ponad miliarda osób na całym świecie polega na rybach jako głównym źródle białka, sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie dla przyszłego bezpieczeństwa żywnościowego. W ramach finansowanego przez UE projektu PISCES (Reducing bycatch – Saving fishing crews money – Facilitating compliance – Enabling the long-term sustainability of the fishing industry), prowadzonego pod egidą programu „Horyzont 2020”, zmierzono się z problemem przyłowów poprzez opracowanie jednostek zawierających diody LED, które mogą być dołączane do komercyjnych narzędzi połowowych. „Stworzyliśmy nową technologię, która pozwala na proste stosowanie nowych odkryć w dziedzinie rybołówstwa”, mówi Dan Watson, koordynator projektu i dyrektor generalny firmy SafetyNet Technologies. Odkrycia naukowe w praktyce Badacze wykorzystali fakt reagowania ryb na światło, aby umożliwić poławiaczom wyprowadzanie ryb z ich sieci, co pozwala na uniknięcie przyłowów lub obniżenie ich poziomu. „Jednostki LED można ustawić na określony rodzaj światła, aby przyciągnąć lub zniechęcić określone gatunki ryb, umożliwiając rybakom zracjonalizowanie procesu połowu”, wyjaśnia Watson. W trakcie badań na morzu zespół projektu PISCES dołączył specjalnie opracowane przez siebie diody LED do różnych części narzędzi połowowych, aby sprawdzić, gdzie wykażą największą skuteczność we wprowadzaniu ryb do sieci lub wyprowadzaniu ich z nich. Próby przeprowadzono we współpracy z partnerami przemysłowymi i naukowymi, aby upewnić się, że uzyskane wyniki mają oparcie w sytuacjach z życia codziennego i faktach naukowych. Po zatwierdzeniu prototypu w badaniach na terenie Morza Północnego rządowe Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science w Zjednoczonym Królestwie przeprowadziło niezależną weryfikację redukcji przyłowu o 60 %. Złowić sukces Największe wyzwania, jakie czekały na projekt PISCES, dotyczyły dostępu do ekip połowowych i stron zainteresowanych z łańcucha dostaw, co związane było z różnicami między charakterem tej branży a wymagającymi praktykami pracowniczymi, w szczególności w odniesieniu do czasu. Jak twierdzi Watson: „Zespół badawczy poradził sobie z tymi przeszkodami, wykorzystując media społecznościowe, narzędzia do rozmów online i po prostu przeprowadzając rozmowy w miejscach połowowych, aby uzyskać jak najwięcej informacji od zainteresowanych stron”. Ponadto dostęp do dokładnych i wiarygodnych danych dotyczących rybołówstwa, zarówno w aspekcie zarządzania, jak i kwestii finansowych, również okazał się utrudniony. „Chociaż możliwe było ustalenie rozmiaru globalnych i krajowych flot rybackich, często trudno było znaleźć bardziej szczegółowe dane, które pomogłyby zidentyfikować powszechne tendencje w praktykach połowowych, poza rozmową lub spekulacjami”, zauważa Watson. „Jednak w końcu nasze rozmowy z zainteresowanymi stronami przyniosły rezultaty, a wielu uczestników podzieliło się z naszym zespołem własnymi zbiorami danych lub wskazało na sposób dotarcia do szerszych i bardziej wiarygodnych źródeł danych”. „Obecnie problem przyłowu generuje roczny koszt na poziomie miliarda dolarów na całym świecie, co jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego. Zespół projektu PISCES z powodzeniem współpracował z lokalnymi rybakami, aby rozwiązać rzeczywiste problemy, tworząc skuteczne ścieżki komunikacji z zainteresowanymi stronami na potrzeby znalezienia rozwiązania dla problemu przyłowów i pomocy w zabezpieczeniu pomyślnej przyszłości rybołówstwa i przemysłu rybnego. Projekt przyniesie korzyści społeczne w postaci bardziej zrównoważonego połowu ryb, dzięki czemu ocean będzie nieustająco dostarczać żywność na rzecz rosnącej populacji ludzi”, podsumowuje Watson. Ponadto oczekuje się, że komercjalizacja tej technologii pozwoli stworzyć miejsca pracy przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów.

Słowa kluczowe

PISCES, ryba, rybołówstwo, przyłów, dioda elektroluminescencyjna (LED)

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania