Skip to main content
European Commission logo print header

Food and Gastronomy as leverage for local development

Article Category

Article available in the following languages:

Strategie promocji gastronomii w Europie

Branża spożywcza i gastronomiczna są coraz częściej uznawane za elementy regionalnej innowacji przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego. Aby rozszerzyć stosowanie zrównoważonych praktyk w całej Europie, zespół projektu FOODEV zidentyfikował kluczowe zasoby i praktyki.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Łączenie branży spożywczej i gastronomicznej ze zrównoważonym rozwojem wymaga wkładu z wielu dziedzin, z uwagi na wielofunkcyjny charakter żywności. Dzięki dotacji stypendialnej w ramach programu „Marie Skłodowska-Curie” zespół finansowanego ze środków UE projektu FOODEV (Food and Gastronomy as leverage for local development) wdrożył interdyscyplinarne podejście w celu określenia warunków sprzyjających budowaniu na zasobach lokalnych „Naszym głównym celem było zidentyfikowanie udanych strategii zrównoważonego rozwoju opartych na branży spożywczej i gastronomicznej w różnych regionach Europy”, wyjaśnia koordynator projektu, prof. Tommy Andersson. Zespół projektu FOODEV przeprowadził multidyscyplinarny przegląd literatury w trzech głównych obszarach badawczych – rolnictwo i badania wiejskie, lokalny marketing i branding oraz turystyka żywnościowa – w celu określenia podstawowego potencjału żywnościowego i gastronomicznego dla zrównoważonego rozwoju różnych regionów. Partnerzy wybrali i przeanalizowali wspólne, powtarzające się i znaczące zasoby lokalne z branży spożywczej i gastronomicznej. Uzasadnieniem była identyfikacja zasobów i podmiotów wspierających strategie rozwoju w różnych regionach oraz określenie ich wzajemnego powiązania. Oprócz ograniczenia rozdrobnienia między obszarami badań w ramach analizy zaproponowano opartą na zasobach interpretację potencjału żywnościowego i gastronomicznego dla zrównoważonego rozwoju regionów. Ponadto partnerzy projektu FOODEV zorganizowali ankietę na temat projektów finansowanych ze środków UE, przeprowadzając pogłębione wywiady z koordynatorami projektów w celu zbadania trwałości rezultatów projektów. Studium przypadku Zespół projektu FOODEV zbadał oddolny rozwój społeczności we Włoszech, analizując długoterminową współpracę między lokalnymi zainteresowanymi stronami i uniwersytetami. „W ramach tego studium przypadku podkreślono rolę, jaką uniwersytety mogą odegrać we wspieraniu oddolnych sieci z udziałem wielu zainteresowanych stron”, mówi dr Chiara Rinaldi, czołowy badacz projektu. Konsekwencja jednostek oraz ich umiejętność samodzielnego diagnozowania problemów, krytycznej refleksji nad problemami i wspierania lokalnych zasobów miały kluczowe znaczenie dla powodzenia tego konkretnego studium przypadku. W Szwecji partnerzy projektu zbadali, w jaki sposób organizacje średniego szczebla są w stanie negocjować na poziomie globalnym i regionalnym oraz pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami o zróżnicowanych potrzebach i celach. Wykazali, że współpraca zaangażowanych osób w różnych organizacjach jest kluczem do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju regionów. Ponadto wyniki projektu FOODEV pokazały, że aby zapewnić sukces strategii i zyskać atrakcyjność, regiony muszą być powiązane z kulturą. Działania projektowe pozwoliły na systematyczne zrozumienie wielu kwestii i problemów w każdym z sektorów oraz ich wzajemnych powiązań. „Najważniejszym aspektem zrównoważonego rozwoju jest transfer wiedzy; projekt FOODEV przewiduje stworzenie sieci, w której wiedza, szkolenia i innowacje mogą być udostępniane innym”, stwierdza prof. Andersson. Zmniejszenie luki w zakresie badań i innowacji poprzez zastosowanie podejścia opartego na badaniach translacyjnych i zmaksymalizowanie wkładu naukowców przyspieszy rozwój w sektorze spożywczym. Oczekuje się, że analiza przeprowadzona przez zespół projektu FOODEV pod kątem lokalnego zrównoważonego rozwoju wpłynie na szerszą grupę odbiorców. Mapowanie zasobów ułatwi zainteresowanym stronom poznanie lokalnych dostępnych zasobów, a także umożliwi decydentom tworzenie polityk i zintegrowanych podejść do rozwoju. Wyniki projektu zostaną zaprezentowane podczas konferencji „Tomorrow's Food Travel (TFT)”, która odbędzie się w październiku 2018 r. na Uniwersytecie w Göteborgu. Badania nad branżą spożywczą i gastronomiczną w celu promowania zrównoważonego rozwoju regionów są kontynuowane w ramach nowego projektu „FOODbiz – University and business learning for new employability paths in food and gastronomy” koordynowanego przez Uniwersytet Macerata we Włoszech z udziałem Uniwersytetu w Göteborgu, w Szwecji, jako jedna inicjatywa programu Erasmus+ w ramach Partnerstwa na rzecz Szkolnictwa Wyższego w sześciu krajach UE.

Słowa kluczowe

FOODEV, żywność, gastronomia, zasoby, rozwój regionów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania