Skip to main content

Data Driven Dairy Decisions 4 Farmers

Article Category

Article available in the folowing languages:

Udostępnianie danych i doświadczeń w celu wspierania zrównoważonego chowu bydła mlecznego

W przypadku sieci gospodarstw 4D4F dzielenie się technicznym know-how zaowocowało już poprawą dobrobytu i wzrostem zysków. Może też zwiększyć wydajność produkcji wyrobów spożywczych oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Żywność i zasoby naturalne

Wspieraną przez UE sieć 4D4F utworzono, by pomóc hodowcom bydła mlecznego opierać decyzje związane z zarządzaniem na danych, takich jak dane gromadzone przez czujniki, co skutkuje opracowywaniem najlepszych praktyk dla bardziej zrównoważonego chowu bydła mlecznego. Dzielenie się wiedzą Sieć 4D4F powstała przy ogólnoeuropejskiej Wspólnocie praktyków (ang. Community of Practice, CoP), by dzielić się wiedzą, zarówno fizycznie, jak i wirtualnie. Jak wyjaśnia koordynator projektu, p. Richard Lloyd: „Ważne było, by skoncentrować się na tematach uszeregowanych w hierarchii ważności. Tak więc społeczność zagłosowała na to, co było dla niej ważne. Na tej podstawie wyłoniliśmy 12 specjalnych grup zainteresowań”. Dla każdej grupy w ramach 4D4F opracowano Poradnik z najlepszymi praktykami, infografikę oraz film prezentujący najlepsze praktyki. Materiały te dostępne są w językach partnerów projektu. Grupy te oraz dodatkowy wirtualny zasób zwany Magazynem technologii (obejmujący opisy oraz porównania współczesnych technologii) nie tylko przyczyniły się w dużej mierze do wsparcia rolników w podejmowaniu najlepszych decyzji dotyczących inwestycji w ich gospodarstwach, ale też odblokowały potencjał posiadanych już technologii. Jednym z kluczowych źródeł informacji, na podstawie którego opracowano najlepsze praktyki, były dane z czujników. Najpopularniejsze z nich to czujniki ruchu (mierniki przyspieszenia), opisywane przez p. Lloyda jako „opaski Fitbit dla krów”. Monitorują one zwierzęta codziennie, przez całą dobę. Początkowo stosowano je, by zawiadamiały rolników, kiedy zwierzęta są gotowe do rozmnażania się. Jednakże przystosowano je tak, by przekazywały kompleksowe dane na temat stanu zdrowia, które mogą zostać przesłane rolnikom w formie SMS-a, gdy zwierzęta zaczynają wykazywać oznaki pogorszenia stanu zdrowia. Wykrywanie potencjalnych problemów na wczesnym etapie umożliwia stosowanie środków zaradczych zamiast leczenia, na przykład antybiotykami. Stosowano też inne czujniki: czujniki wideo, analizatory mleka, obrazowanie satelitarne, mierniki temperatury oraz obrazowanie termiczne. Jak dodaje p. Lloyd: „Niezwykle ważna dla sukcesu sieci była zdolność komunikowania się z rolnikami w odpowiedni, zrozumiały dla nich sposób. Świadczył o tym fakt, że do tej pory w tym roku stronę odwiedziło ponad 5000 różnych użytkowników. Na portalu internetowym projektu udostępniono już raport badawczy dotyczący czujników dla bydła mlecznego, raport na temat innowacji branżowych podkreślający znaczenie sytuacji na początku projektu oraz raport zawierający informacje zwrotne od konsumentów. 4D4F sporządziło również coroczny Raport na temat priorytetów badawczych. Partnerzy z powodzeniem organizowali wydarzenia w swoich krajach. Jak wspomina p. Lloyd: „Podczas jednego z warsztatów w Zjednoczonym Królestwie wyraźnie zademonstrowano wartość łączenia technologii poprzez rozpoznanie i wyleczenie kulawizny u krów mlecznych na kilka tygodni przed tym, zanim mogliby to zrobić doświadczeni opiekunowie bydła w najlepiej zarządzanych gospodarstwach – poprawiając tym samym dobrobyt zwierząt oraz rentowność gospodarstwa”. Rozszerzenie standardowych procedur operacyjnych Już teraz czujniki umożliwiają dokładne oszacowanie takich kwestii, jak ilość paszy przyjmowanej przez każde zwierzę, co pozwala wybrać najwydajniejsze zwierzęta w każdym stadzie. W przyszłości prowadzone będą prace nad integracją różnych czujników w jeden system zarządzania oraz nad umożliwieniem hodowli silnych, odpornych na choroby i wydajnych zwierząt gospodarskich poprzez wykorzystywanie danych zbiorczych. Nad celami tymi pracuje obecnie wspierany przez UE projekt NEFERTITI obejmujący 10 sieci, w tym 4D4F. „Jestem gorącym zwolennikiem branży mleczarskiej przyjaznej zarówno dla rolników, jak i dla ich zwierząt. Jestem przekonany, że wykorzystanie technologii stanowi klucz do osiągnięcia tego celu”, podsumowuje p. Lloyd.

Słowa kluczowe

4D4F, gospodarstwo, krowy, czujniki, monitory, najlepsze praktyki, dane, zwierzęta gospodarskie, zrównoważony rozwój, nabiał, zarządzanie, EIP-Agri

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania