Skip to main content

Improving Resilience to Emergencies through Advanced Cyber Technologies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Crowdsourcing usług zarządzania sytuacjami wyjątkowymi

Zmiany klimatyczne zwiększają częstość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, dlatego w ramach finansowanego przez UE projektu I-REACT (Improving Resilience to Emergencies through Advanced Cyber Technologies) opracowywane jest innowacyjne narzędzie integrujące szereg danych z wielu źródeł, w tym informacje dostarczane przez obywateli poprzez media społecznościowe i crowdsourcing.

Bezpieczeństwo

Przez ostatnie 30 lat liczba związanych z klimatem katastrof naturalnych na świecie osiągnęła niespotykany dotąd poziom. Tylko na przestrzeni ostatnich 10 lat ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowały śmierć 700 000 osób i straty w wysokości ponad 1,5 biliona EUR na całym świecie. A będzie jeszcze gorzej: na skutek zmian klimatycznych częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie rosła, a zjawiska te będą trwać coraz dłużej. „Nasilone parowanie podniesie poziom odparowanej wody w atmosferze, powodując silniejsze opady atmosferyczne, które wraz z gwałtownym topnieniem śniegu, zwiększą ryzyko występowania powodzi”, mówi Fabrizio Dominici, koordynator I-REACT. „Wyższe temperatury nasilą także częstotliwość występowania pożarów lasów i innych katastrof naturalnych”. Jak twierdzi Dominici, dostępne obecnie systemy zarządzania ryzykiem wykazują ograniczoną skuteczność, gdy stosuje się je do wielkoskalowych katastrof związanych z klimatem. „Pomimo postępu technologii i dostępności dużych ilości danych, żadna platforma nie pozwala na integrację i analizę w czasie rzeczywistym wszystkich dostępnych danych, które można wykorzystać do poprawy prognozowania występowania katastrof naturalnych i zarządzania nimi”, mówi. Projekt I-REACT jest pierwszą, obejmującą całą Europę platformą, która integruje szereg danych (tj. dane z obserwacji Ziemi w ramach programu Copernicus, z usług pogodowych i klimatycznych), pochodzące z wielu źródeł, w tym informacje dostarczane przez obywateli przez media społecznościowe i crowdsourcing. To wielokierunkowe podejście umożliwia szybsze pozyskanie krytycznych danych. Pozwala także wykorzystać zaangażowanie obywateli w ramach usług ochrony ludności, a podmioty kształtujące politykę mogą je wziąć pod uwagę, aby skutecznie zapobiegać katastrofom naturalnym lub reagować w sytuacji ich wystąpienia. Większa świadomość i zaangażowanie obywateli Projekt I-REACT ma na celu podnieść odporność społeczeństwa na zagrożenia naturalne, wykorzystując innowacyjne, oparte na socjotechnikach podejścia i technologie cybernetyczne. System ten umożliwia respondentom zintegrowanie istniejących już systemów z funkcjami opartymi na analizie dużych zestawów europejskich danych i usług. Na przykład, dzięki I-REACT możliwe jest stworzenie obejmującej całą Europę kalkulacji, o wysokiej rozdzielczości geograficznej, która uwzględnia krytyczną infrastrukturę, pokrycie terenu, zagrożenia naturalne, prognozę pogody i generowaną przez użytkowników zawartość mediów społecznościowych. „I-REACT integruje istniejące systemy zarządzania sytuacjami wyjątkowymi i liczne źródła danych, w tym obserwację Ziemi, media społecznościowe, rzeczywistość rozszerzoną, urządzenia noszone na ciele i drony”, wyjaśnia Dominici. „W rezultacie zapewnia większą świadomość i zaangażowanie obywateli, które są tak ważne dla skuteczniejszego radzenia sobie z kryzysami mającymi miejsce przed sytuacjami wyjątkowymi, w trakcie ich trwania i po ich ustąpieniu”. W ramach projektu stworzono także aplikację mobilną (dostępną w usłudze Google Play), która daje obywatelom możliwość zgłaszania katastrof naturalnych i zagrożeń, a także przeprowadzania pierwszej walidacji raportów społecznościowych. Aby zaangażować więcej osób w funkcjonowanie systemu, aplikacja zawiera kilka quizów oraz program nagród. Aplikacja ta jest również potężnym narzędziem umożliwiającym ostrzeganie obywateli przed potencjalnymi zagrożeniami i przekazywanie im informacji na wypadek sytuacji wyjątkowych. Gotowe do wprowadzenia na rynek Choć prace nadal trwają, projekt osiągnął już wiele ważnych rezultatów. „W niespełna dwa lata zaprojektowaliśmy, wdrożyliśmy i dostarczyliśmy niezwykle innowacyjny i sprawny system zarządzania sytuacjami wyjątkowymi, który może być skutecznie wykorzystywany i wprowadzony na rynek wkrótce po zakończeniu projektu”, dodaje Dominici.

Słowa kluczowe

I-REACT, zmiana klimatu, usługi zarządzania sytuacjami wyjątkowymi, crowdsourcing

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania