Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Autorzy raportu przypisuja spolecznej odpowiedzialnosci biznesu kluczowe znaczenie dla przyszlego wzrostu

Firma rachunkowa PriceWaterhouseCoopers (PWC) opublikowała dokument pod tytułem "Odpowiedzialność przedsiębiorstw: strategia, zarządzanie i wartość" ("Corporate Responsibility: Strategy, Management and Value"), w którym stawia społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w...

Firma rachunkowa PriceWaterhouseCoopers (PWC) opublikowała dokument pod tytułem "Odpowiedzialność przedsiębiorstw: strategia, zarządzanie i wartość" ("Corporate Responsibility: Strategy, Management and Value"), w którym stawia społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w centrum swojej wizji biznesu na nadchodzące dziesięciolecie. Raport wiąże się z "Europejskim sojuszem na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw", popieranym przez Komisję UE i zainicjowanym w marcu, którego celem jest zwiększenie CSR w europejskich przedsiębiorstwach. Autorzy raportu PWC wybiegają dziesięć lat w przyszłość i dochodzą do następującego wniosku: "Dwadzieścia lat temu, kwestie ekologiczne i społeczne były domeną aktywistów. Za dziesięć lat zagadnienia te prawdopodobnie znajdą się wśród najbardziej krytycznych czynników kształtujących politykę rządów i strategię przedsiębiorstw [...]. Dwadzieścia lat temu wydawało się, że nasza dynamika wzrostu jest nieograniczona. Za dziesięć lat na stopę wzrostu oddziaływać będą czynniki środowiskowe niezależne od nas." Autorzy raportu badają łączne oddziaływanie takich zjawisk, jak zmniejszanie się zasobów, wzrost liczebności populacji, zwłaszcza w krajach rozwijających się, zwiększanie się dystansu dzielącego bogatych i biednych, niszczący wpływ takich chorób, jak malaria, HIV/AIDS i gruźlica, oraz rosnące oddziaływanie na środowisko, gdyż problemy te nasilą się znacznie w ciągu nachodzących lat. Autorzy raportu przyznają zasadniczo, że zagadnienia te staną się coraz bardziej widoczne, i że firmy, które nie podejmują żadnych działań w celu złagodzenia tych czynników, nie mogą przetrwać. W raporcie przedstawiono w zarysie sześć trendów światowych, które faktycznie wymuszą na przedsiębiorstwach postępowanie nacechowane świadomością społeczną: - tendencje rynkowe wpłyną na politykę rządów. Malejące zasoby i wzrost cen spowodują reakcje rządów, - obecne modele finansowe staną się przestarzałe, ponieważ będą uwzględniane nowe zagrożenia i kwestie pozafinansowe, - innowacyjność będzie się zwiększać w postępie geometrycznym w każdym sektorze życia współczesnego, wpływając na życie codzienne ludzi, - globalizacja zmniejszy rolę państwa, - zrównoważony rozwój będzie się stawał coraz ważniejszym celem, aczkolwiek postęp w tym kierunku będzie przebiegał stopniowo, a nie dużymi skokami, - światowe media doprowadzą do skrócenia czasu reakcji na konkretne kwestie, zarówno ze strony rządów, jak i środowisk biznesu. Z raportu wynika także, że zmiany te nie nastąpią w oderwaniu od siebie, lecz będą powiązane, i że właściwie pojmowana odpowiedzialność społeczna umożliwi przedsiębiorstwom niezakłócone funkcjonowanie. Autorzy raportu przyznają, że UE odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gospodarki europejskiej i jest stymulatorem konkretnych wydarzeń w obszarach takich, jak oddziaływanie na środowisko. Jednakże PWC dostrzega, że w przyszłości organizacje w ramach UE będą zmuszone dostosować rozwiązania operacyjne tak, by uwzględniały one szersze spektrum ryzyka, zapewniały efektywne kosztowo dostosowanie się do zmian, były przygotowane na zmiany regulacyjne i stymulowały innowacyjność w odpowiedzi na zmiany środowiskowe i społeczne. Zainicjowanie w marcu "Europejskiego sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw" spowodowało przesunięcie zagadnienia CSR i zrównoważonego rozwoju, na wyższą pozycję w programie europejskim. Celem projektu jest zintensyfikowanie przyjmowania praktyk CSR w przedsiębiorstwach mających siedzibę w UE. Dojdzie do tego dzięki uczynieniu tych przedsiębiorstw głównymi podmiotami kształtującymi CSR i zapewnieniu udziału interesariuszy spoza biznesu. Sposoby urzeczywistnienia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ocena oddziaływania CSR są aktywnymi obszarami badań szóstego programu ramowego (6. PR). Partnerzy projektu RESPONSE analizują, na czym zdaniem przedsiębiorstw polega CSR, i w jaki sposób oczekiwania firm różnią się od potrzeb społecznych. CSR PLATFORM pozwala na dostosowanie, zintegrowanie i szerokie upowszechnienie europejskich badań dotyczących CSR, poprzez wyznaczanie ram dla spójnej tematyki badawczej w tym zakresie, włączanie grup spoza biznesu w proces otwierania kanałów komunikacyjnych oraz opracowywanie zestawu narzędzi w celu upowszechnienia najnowszych wyników badań dotyczących CSR. W ramach projektu RARE badane są sposoby ożywienia CSR i wniesienia przez CSR wkładu w zrównoważony rozwój. Partnerzy projektu sformułują również zalecenia dotyczące obszarów, w których społeczna odpowiedzialność biznesu będzie skuteczna.