Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe regulacje dotyczace pomocy panstwa na rzecz B+R - narzedzie w osiaganiu wzrostu, ale nie "czarodziejska rozdzka", mowi Neelie Kroes

Nowe ramy regulacyjne dotyczące pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju (B+R), a także innowacyjności i kapitału podwyższonego ryzyka, mogą umożliwić państwom członkowskim wykorzystywanie pomocy państwa jako uzupełniającej "broni" w "arsenale" środków sprzyjających rozwojowi g...

Nowe ramy regulacyjne dotyczące pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju (B+R), a także innowacyjności i kapitału podwyższonego ryzyka, mogą umożliwić państwom członkowskim wykorzystywanie pomocy państwa jako uzupełniającej "broni" w "arsenale" środków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia, oznajmiła komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes, kierując swe słowa do ministrów uczestniczących w posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności w Grazu w Austrii w dniu 21 kwietnia. UE doświadcza obecnie niedoborów strukturalnych w dziedzinie badań i rozwoju, innowacyjności i kapitału podwyższonego ryzyka, a wydatki na B+R wynoszą jedynie 1,9 procent PKB UE w porównaniu z nakładami na poziomie 2,5 procent w USA i 3 procent w Japonii. Nowe ramy dotyczące pomocy państwa mają sprzyjać wyższym nakładom inwestycyjnym w formie pomocy państwa kierowanym na badania podstawowe i branżowe, poprzez stworzenie zachęt do współpracy, wprowadzenie lepszych zasad regulujących partnerstwa publiczno-prywatne oraz działalność instytutów badawczych typu not-for-profit. Zdaniem komisarz Kroes, więcej zasad to niekoniecznie większa biurokracja. - Nie oznacza to, że nasze zasady będą nieprzewidywalne, nazbyt uciążliwe lub niepotrzebnie zbiurokratyzowane. Chcemy rozszerzyć istniejące wyłączenie grupowe na niektóre formy pomocy państwa na rzecz B+R i ewentualnie działalności innowacyjnej. Przedstawiając proponowane nowe zasady dotyczące B+R i innowacji, komisarz wymieniła szereg "przełomowych" środków mających wspierać innowacyjność, w tym między innymi pomoc dla nowo tworzonych przedsiębiorstw innowacyjnych, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu pozyskania usług doradczych i wsparcia lub wynajęcia wykwalifikowanego personelu, pomoc na rzecz innowacji procesowych i organizacyjnych w usługach, a także pomoc dla zgrupowań innowacyjności. - [...] niewielki impuls w postaci pomocy państwa może skutecznie sprawić, że duże lub małe przedsiębiorstwa oraz publiczne i prywatne uniwersytety i instytuty badawcze połączą się w grupy, będą współpracować, współdziałać i tworzyć sieci. Pomoże im to zwiększyć nakłady na badania i rozwój, wyzwolić cały swój potencjał i stawić czoło konkurencji w gospodarce światowej - zauważyła komisarz. Jednakże państwa członkowskie nie powinny pokładać zbyt wielkich nadziei w pomocy państwa jako swoistej "magicznej różdżce" przyciągającej inwestycje, ostrzegła. - Wszyscy [...] wiemy, że pomoc państwa nie może zastąpić reform strukturalnych, których Europa tak bardzo potrzebuje, i oczywiście nie powinna ich opóźniać. Wszystkie badania wskazują, że decyzje dotyczące lokalizacji nakładów, w tym nakładów na B+R, są przede wszystkim oparte na czynnikach strukturalnych. Komisarz dodała, że UE musi najpierw uporać się z niedoborami strukturalnymi, skupiając się - obok innych zadań - na takich kwestiach, jak budowa rynku wewnętrznego, usuwanie pozostałych transgranicznych barier w handlu, zajęcie się systemem szkolnictwa wyższego, poziomem uczelni wyższych, infrastrukturami B+R, ochroną własności intelektualnej i ogólnym środowiskiem gospodarczym. - Jedynie pomoc państwa będąca częścią kompleksowej strukturalnej polityki innowacyjnej może stanowić prawidłowe uzupełnienie działań eliminujących niepowodzenia rynkowe, które nie pozwalają Unii na realizację jej pełnego potencjału. Pierwsze projekty nowych zasad dotyczących pomocy państwa na rzecz B+R, innowacyjności i kapitału podwyższonego ryzyka przesłano już do ekspertów w państwach członkowskich; oczekuje się, że Komisja przyjmie nowe ramy regulacyjne w drugiej połowie 2006 r.

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

23 Czerwca 2006