Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Gotowosc do wdrozenia e-administracji przyniesie UE duze oszczednosci - stwierdza Komisja

Od pewnego czasu przewidywano sukces i wskazywano na potencjał usług e-administracji. Kilka krajów europejskich już w tej chwili wiedzie prym w modernizowaniu administracji publicznej. Do takich roztropnych liderów należy Dania, w której dzięki wprowadzeniu usługi elektroniczn...

Od pewnego czasu przewidywano sukces i wskazywano na potencjał usług e-administracji. Kilka krajów europejskich już w tej chwili wiedzie prym w modernizowaniu administracji publicznej. Do takich roztropnych liderów należy Dania, w której dzięki wprowadzeniu usługi elektronicznego fakturowania podatnicy zaoszczędzili rocznie ogromną sumę 150 mln euro, zaś firmy - 50 mln euro. Według propozycji Komisji Europejskiej możliwe są dalsze oszczędności na poziomie kilkuset miliardów euro rocznie, jeśli takie elektroniczne usługi zostałyby szybko i zbiorowo wdrożone w Europie. W dniu 25 kwietnia opublikowano plan działania zatytułowany "i2010 Plan działania w zakresie-e-administracji: Przyspieszenie wdrożenia e-administracji w Europie z korzyścią dla wszystkich". Został on opracowany na podstawie deklaracji ministerialnej, którą przyjęto na konferencji ministerialnej dotyczącej e-administracji w Manchesterze w listopadzie 2005 r., określającej wyraźne oczekiwania wobec mierzalnych, powszechnych korzyści wynikających z wdrożenia e-administracji, jakie będą odczuwalne w 2010 r. Plan działania tworzy powiązania między konkurencyjnością danego państwa, zdolnością do innowacyjności i jakością administracji publicznej, wskazując na kraje takie jak Dania, które wybijają się w zestawieniach dotyczących otwartości i skuteczności sektora publicznego, gotowości do wprowadzenia e-administracji, jak również w dziedzinie gospodarki i konkurencyjności. Autorzy stwierdzają, że może to oznaczać tylko jedno: w globalnej gospodarce sprawniejsze rządy są koniecznością wymuszaną przez konkurencję i dlatego stanowią kluczowy element w osiąganiu celów strategii lizbońskiej. Propozycja Komisji wyznacza pięć konkretnych dziedzin, w których już teraz, do roku 2010, można poczynić pewne praktyczne postępy w celu przyspieszenia wprowadzenia usług e-administracji, a jednocześnie zapewnić wszystkim europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom mierzalne korzyści. Do takich dziedzin należy potrzeba wprowadzenia skutecznych usług, które oszczędzają czas i pieniądze, usług istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw, administracji i ogółu społeczeństwa. Plan działania sugeruje szersze wykorzystanie mechanizmów już wprowadzonych do mierzenia postępu i wymiany najlepszych praktyk z myślą o włączeniu usług e-administracji do głównego nurtu życia społecznego. Istnieje również wyzwanie związane ze zwalczaniem podziału cyfrowego i wspieraniem społecznej integracji. Ponadto, niektóre państwa członkowskie wdrożyły pionierskie usługi, które są skierowane przede wszystkim do "pokrzywdzonych" grup ludności. W Belgii, osoby niepełnosprawne mogą uzyskać świadczenia przez Internet w ciągu kilku sekund, podczas gdy przedtem zabierało to trzy do czterech tygodni. Jednak wiele można jeszcze usprawnić - stwierdza Komisja, wskazując na potrzebę zapewnienia przez rządy zgodności z wytycznymi o e-dostępności oraz porozumienia w sprawie pomiaru celów w procesie zmierzającym do udostępnienia wszystkim obywatelom usług e-administracji do 2010 r. Z zagadnieniem społecznej integracji wiąże się wyzwanie dotyczące szerszego udziału obywateli w życiu publicznym i demokratycznego podejmowania decyzji w Europie. Według Komisji w najnowszych publicznych konsultacjach na temat e-administracji 65 procent respondentów stwierdziło, że e-demokracja może pomóc w ograniczeniu deficytu demokracji w Europie. Mając to na uwadze, plan działania proponuje wspieranie eksperymentów w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w celu umożliwienia szerszego udziału opinii publicznej w tworzeniu polityki. Plan działania przedstawia praktyczne kroki w obszarze e-zamówień, którego znaczenie jest niebagatelne zważywszy na fakt, że zamówienia rządowe stanowią 15 procent PKB, tj. 1500 mld euro. Kroki te mają umożliwić państwom członkowskim osiągnięcie 100-procentowej dostępności usług online i obsługę co najmniej 50-procent zamówień przez Internet do roku 2010. Szacuje się, że jeśli tak się stanie, wspomniane środki mogą pozwolić na uzyskanie oszczędności w wysokości 40 mld euro. Na koniec, w kontekście zwiększonej mobilności obywateli w UE, plan działania uwypukla również potrzebę zapewnienia większej dostępności usług ponad granicami państwowymi oraz wskazuje na wspieranie wzajemnego uznawania i interoperacyjności usług elektronicznych jako środka zapewniania bezpiecznej komunikacji między administracją publiczną w różnych krajach.

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

1 Września 2006