Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wielka Brytania przedstawia srednioterminowe strategie dotyczace technologii

Wielka Brytania tworzy "platformy innowacyjności" w dziedzinach, które zostały uznane w opracowanym niedawno raporcie za kluczowe dla umacniania brytyjskiej pozycji na arenie międzynarodowej. Powstały już dwie pilotażowe platformy: w dziedzinie inteligentnych systemów i usłu...

Wielka Brytania tworzy "platformy innowacyjności" w dziedzinach, które zostały uznane w opracowanym niedawno raporcie za kluczowe dla umacniania brytyjskiej pozycji na arenie międzynarodowej. Powstały już dwie pilotażowe platformy: w dziedzinie inteligentnych systemów i usług transportowych oraz bezpieczeństwa sieci. Skupiają one przedsiębiorców, środowisko badawcze oraz rządy w sposób podobny do europejskich platform technologicznych. Platformy innowacyjności to sedno brytyjskiej strategii dotyczącej technologii, opublikowanej w dniu 26 kwietnia. Autorzy dokumentu przedstawiają w ogólnym zarysie wstępne wnioski rady zajmującej się strategią dotyczącą technologii (Technology Strategy Board - TSB) w odniesieniu do siedmiu priorytetowych obszarów technologii określonych w 2005 r., a także strategie średnioterminowe. Obszarami priorytetowymi są: - nowoczesne materiały, - nauki biologiczne i ochrona zdrowia, - inżynieria projektowa i nowoczesne wytwarzanie, - elektronika i fotonika, - powstające technologie w dziedzinie energetyki, - technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), - zrównoważona produkcja i konsumpcja. - Rząd jest mocno zaangażowany w sprawę inwestowania w przyszłość Wielkiej Brytanii - powiedział brytyjski minister ds. nauki i innowacji Lord Sainsbury. - Strategie średnioterminowe tworzą wizję przyszłości, w celu ukierunkowania nieprzerwanych inwestycji rządowych w nowatorskie technologie stanowiące podstawę rozwoju przedsiębiorstw, wizję skoncentrowaną wokół priorytetów ustalonych przez same przedsiębiorstwa w kontekście przyszłych wyzwań konkurencyjnych. W przypadku nowoczesnych materiałów TSB określiła dwa priorytety: materiały mające wspierać postęp w zakresie dostaw i dystrybucji energii oraz materiały do celów odczytu fizycznego i diagnostyki. Autorzy raportu zalecają również utworzenie sieci zajmującej się nowoczesnymi materiałami. W dziedzinie inżynierii projektowej i nowoczesnego wytwarzania TSB podkreśla znaczenie projektowania, symulacji i modelowania, stwierdzając z naciskiem: "Utrzymanie światowej pozycji konkurencyjnej wymaga od firm brytyjskich nawiązania współpracy z akademicką bazą badawczą w celu kontynuowania rozwoju nowoczesnych technik wytwarzania. Współpraca powinna dotyczyć takich technik, jak inteligentne sterowanie procesami, zaawansowane technologie łączenia oraz opracowywanie specjalnych powierzchni i innych właściwości z wykorzystaniem nanotechnologii." Rosnące możliwości sektora elektroniki i fotoniki wynikają z istniejącego zapotrzebowania na udoskonaloną funkcjonalność coraz mniejszych komponentów. Zdaniem autorów raportu, brytyjskie atuty wynikające z wysokiej wydajności i przetwarzania gridowego są szansą do wykorzystania w dziedzinie lotnictwa, astronautyki i obrony, ochrony zdrowia, logistyki transportu oraz usług finansowych. W kontekście zrównoważonej produkcji i konsumpcji TSB wyróżniła cztery obszary, w których, jej zdaniem, Wielka Brytania ma możliwości wykorzystania rozwijających się rynków światowych: efektywność energetyczna, efektywność wykorzystania zasobów i zarządzanie odpadami, technologie na rzecz zrównoważonego łańcucha pokarmowego, a także technologie dla sektora wodnego. Zdaniem autorów, we wszystkich obszarach istnieje zapotrzebowanie na bardziej kompleksowe podejście, w tym opracowanie standardów i zasad metrologii. "Stworzy to klimat zaufania w funkcjonowanie nowych technologii, w ten sposób rozszerzając zakres ich stosowania i przyśpieszając ich przyjęcie", czytamy w raporcie. TSB liczy na to, że strategia dotycząca technologii nie tylko uczyni Wielką Brytanię bardziej atrakcyjnym celem dla zagranicznych firm, które rozważają przeniesienie się do tego kraju, lecz również pobudzi współpracę międzynarodową poprzez zwiększenie brytyjskiego udziału w programach badawczych UE. "Ważnym celem jest zapewnienie, by organizacje brytyjskie były zdolne do wykorzystania sieci i form wsparcia, które są dostępne dzięki strategii dotyczącej technologii stanowiącej odskocznię do szerszej europejskiej współpracy za pośrednictwem [siódmego programu ramowego (7. PR)]." TSB wezwała brytyjskie środowisko biznesu do przedstawienia opinii na tematy poruszone w dokumencie, by móc je wykorzystać przy kształtowaniu strategii dotyczących technologii w miarę ich rozwoju.

Kraje

Zjednoczone Królestwo